Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

  • 11.06.2024 15:47
  • 3748
Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär.

Tanyşdyrylyş klassyky we innowasion ideýalary utgaşdyryp, oýun muşdaklara ýakyn ýyllar üçin oýunlaryň baý toplumyny sowgat etdi.
Doom: The Dark Ages, id Software studiýasyndan seriýanyň täze bölümi oýunçylary hyýaly orta asyrlara iberer. Oýunçylar diňe bir adaty ýaraglary däl, eýsem dişli galkanlary ulanyp, dowzah nägehanlary bilen söweşip, şeýle-de uly söweş robotlaryny dolandyryp bilerler. Reliziň 2025-nji ýylda bolmagyna garaşylýar.
Call of Duty: Black Ops 6, Activision-dan şuteriň täze bölümi oýunçylary SSSR dargandan soň 1990-njy ýyllaryň başyna getirer. Işläp düzüjiler gyzgalaňly içaly trillerini wada berýärler. Reliz 2024-nji ýylyň 25-nji oktýabryna meýilleşdirilen.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda çykar. Oýun ukrain dilinde ses beriş we iňlis dilindäki subtitrler bilen treýler hödürledi.

Beýleki anonslaryň arasynda:

  • Gears of War: E-Day: Gears of War-yň Markus bilen Domuň ilkinji duşuşygy barada gürrüň berýän prikweli. Reliziň senesi yglan edilmedi.
  • Fable: soňky bölümi 12 ýyl mundan ozal çykan meşhur seriýanyň täzeden çykarylmagy. Bu oýunlarda oýunçynyň köp hereketleri gahrymanyň daşky keşbine täsir edýär. Mysal üçin, eger ýaramaz hereketleri etseň, şah ösüp bilýär. Oýnuň relizi 2025-nji ýyla meýilleşdirilen.
  • Indiana Jones and the Great Circle: Indiana Jons barada ekşen bolup, 2024-nji ýylyň ahyrynda çykar.
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Metal Gear Solid 3-üň remeýki, reliziň senesi belli däl.
  • Perfect Dark: birinji bölümi 2000-nji ýylda çykan şuteriň gaýtadan çykarylmagy. Reliziň senesi yglan edilmedi.
  • World of Warcraft: The War Within: Blizzard Entertainment studiýasyndan WoW üçin täze goşundy, ol 2024-nji ýylyň 26-njy awgustynda çykar.

16.06.2024 11:50
3126

Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag...

12.06.2024 15:19
3565

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

08.06.2024 07:06
6460

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...

05.06.2024 13:53
1595

Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär. KB5037853 täzelenmesi wezipeler...