Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

  • 11.06.2024 15:12
  • 7620
Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla Model S-iň eýelerine gönükdirilendir - nemes öndürijisi şeýdip olary öz tarapyna geçirmäge synanyşýar diýip, Carscoops belleýär.

Teklip 2024-2025-nji model ýyllarynda goýberilen Taycan-a degişlidir. Öwezini doluş pulunyň mukdary häzirki ulagyň şertnamasynyň galan möhletine baglydyr.
Porsche modeli Taycan-a Tesla Model S kimin bäsdeşlerine garanda has özüne çekiji etmek maksady bilen, birnäçe täzelik girizdi. Taycan-nyň güýçli görnüşi - opsional ýeňilleşdirilen Weissach bukjada elýeterli 1092 at güýji bolan Turbo GT.
"Welcome To Porsche Conquest" programmasy diňe ABŞ-da elýeterlidir.


12.06.2024 15:15
24326

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

11.06.2024 15:07
6139

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

09.06.2024 15:18
28312

Köne äheňli täze Toyota Corolla bezegi peýda boldy

ABŞ-da meşhur sedana sport äheňi berlip döredilen täze Toyota Corolla FX bezegi çykar. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeler diňe daşky görnüşi we salonyň bezegi bilen çäklenýär. Awtoulagyň daşky bezegi 1987-nji ýylyň Corolla...

07.06.2024 11:55
2997

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...