Serdar Berdimuhamedowyň we Ýun Sok Ýoluň gepleşikleriniň netijeleri boýunça 8 resminama gol çekildi

  • 10.06.2024 20:16
  • 16396
Serdar Berdimuhamedowyň we Ýun Sok Ýoluň gepleşikleriniň netijeleri boýunça 8 resminama gol çekildi

Şu gün, 10-njy iýunda Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň we ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň arasynda gepleşikler geçirildi.

Giňişleýin düzümde gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär.
Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda gol çekilen resminamalar:

  • – «Türkmenhimiýa» Döwlet konserniniň (Türkmenistan) we «Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasynyň (Koreýa Respublikasy) arasynda Gyýanlydaky polimer zawodynyň üstünlikli işe girizilmegi we durnukly işlemegi üçin zerur çäreleriň we işleriň ýerine ýetirilmegi barada hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyk; 
  • – «Türkmengaz» Döwlet konserniniň (Türkmenistan) we «Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasynyň (Koreýa Respublikasy) arasynda «Galkynyş» gaz käniniň IV tapgyrynda öndürijiligi ýylda 10 milliard kub metr harytlyk gazy taýýarlaýjy desgalary we guýulary «doly taýýar edip gurmak şerti bilen» taslamalaşdyrmak, satyn almak we gurmak taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda Çarçuwaly Ylalaşyk; 
  • – Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi bilen Koreýa Respublikasynyň Kýonpuk uniwersitetiniň ýanyndaky «Çilgok» hassahanasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 
  • – Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi bilen Koreýa Respublikasynyň Kýonpuk uniwersitetiniň ýanyndaky «Çilgok» hassahanasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
  • – Aşgabat şäher häkimligi bilen Koreýa Respublikasynyň Ýer, infrastruktura we ulag ministrliginiň arasynda energiýa infrastrukturasy we täze şäherleri ösdürmek boýunça hyzmatdaşlyk babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 
  • – Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Koreýanyň Eksport-Import bankynyň we Koreýanyň Söwda ätiýaçlandyryş korporasiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 
  • – Türkmenistanyň Hökümeti bilen Koreýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda bilelikdäki hyzmatdaşlyk toparynyň işine ýardam bermek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama,
  • – Türkmenistanyň Hökümeti bilen Koreýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda söwda we maýa goýumy höweslendirmek babatda binýady döretmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama.

Şeýle hem Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ýun Sok Ýol Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistana döwlet saparynyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. 
Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, iki döwletiň Baştutanlary metbugat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Serdar Berdimuhamedow ýokary derejedäki duşuşygyň netijelerini teswirläp, Koreýa Respublikasynyň Prezidentine we wekiliýetiň agzalaryna açyklyk, özara düşünişmek we ynanyşmak ýagdaýynda geçen netijeli gepleşikler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. 


şu gün 09:16
2779

Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny musulman dünýäsiniň mukaddes baýramlarynyň biri bolan mübärek Gurban baýramy bilen gutlady. “Türkmen halky müňýyllyklardan bäri tämiz we aýdyň ýörelgelere...

şu gün 09:09
5592

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda kärendeçileriň iş şertleri bilen gyzyklandy

15-nji iýunda Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyzylarbat etrabynyň “Arkaç” daýhan birleşiginiň kärendeçileri ekiz doganlar Annaguly we Aşyrguly Annagulyýewler bilen söhbetdeş...

şu gün 08:58
2677

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

15-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen...

düýn 18:21
5972

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...