“Ýüzükleriň hökümdaryndaky” ýaly “Ýöreýän agaç” Täze Zelandiýada “Ýylyň agajy” boldy

  • 09.06.2024 14:57
  • 16970
“Ýüzükleriň hökümdaryndaky” ýaly “Ýöreýän agaç” Täze Zelandiýada “Ýylyň agajy” boldy

Demirgazyk rata (Metrosideros robusta) diýlip atlandyrylýan “Ýöreýän” agaç Täze Zelandiýada “Ýylyň agajy” bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Ol köpçüligiň sesiniň 42% -ini aldy we üýtgeşik görnüşi bilen hemmeleri haýran galdyrdy diýip, Live Science ýazýar.

Agajyň sütüni iki aýaga meňzeş bolup, biri öňe, biri yza atylan ýagdaýda, göýä, agaç meýdanyň üstünden ätläp geçip barýan ýaly. Bu aýratynlyk, şeýle hem ele çalymdaş  giň ýaýran güýçli şahalar ony “Ýüzükleriň hökümdary”-ndaky ente (agaja menzeş adama) meňzeýär.
Agaç Günorta adanyň günbatar kenaryndaky Karameanyň golaýyndaky gonamçylygyň ýanyndaky meýdanyň ortasynda ýeke özi ösüp otyr. Onuň boýy 32 metre ýetýär, ýaşy 150 ýyl, belki ondanam garry bolmagy mümkin. Şeýle agaçlaryň ýaşy müňlerçe ýyla ýetip biler.
Agajyň “aýaklary” howada agaja öwrülen köklerdir. Demirgazyk rata - epifit we agaç, ol ömrüni, megerem, başga bir agajyň ýokary başynda başlap, kökleri ýere ýetýänçä şol ýerde ösen bolmaly. Kökleriň adaty bolmadyk ýerleşişi öň guran hojaýyn-agajyň sütüniniň galyňlygy bilen baglanyşyklydyr.
Demirgazyk rata Täze Zelandiýa üçin endemikdir. Bu görnüş bir wagtlar ýurduň tokaýlarynda giňden ýaýran hem bolsa, tokaýlaryň çapylmagy, inwaziw görnüşler we patogen kömelekler sebäpli indi olaryň sany azalypdyr.
“Ýüzükleriň hökümdary” äleminden gelen entler – bu Walie Ýawannada we Ortaýerde ýaşaýan halklaryň biri, wekilleriniň daşky görnüşi adam şekilli  agaçlara meňzeýär. Agaç pisint jandarlaryň toslanyp tapylan jynsy iňlis ýazyjysy Jon R. R. Tolkiýeniň kitaplarynda beýan edilýär. Olar Ortaýer tokaýlaryny goraýarlar.


şu gün 11:23
3111

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
7820

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7330

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
10236

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...