Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

  • 08.06.2024 07:01
  • 26074
Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär. 

39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi baradaky postunyň aşagynda teswir ýazdy we bu teswir 5,2 milliondan gowrak laýk aldy.
Ronaldu teswirinde şeýle ýazdy: “Nobat menden [seniň oýnuňa syn etmek]. “Santýago Bernabeuda” özüňi görkezmegiňe sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Ýaşasyn Madrid”.
10-njy maýda Mbappe 2023/24-möwsümi tamamlanandan soň “PSŽ-den” gidýändigini resmi taýdan mälim etdi. Onuň şertnamasynyň 2024-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanýandygy üçin hüjümçi fransuz klubuny erkin agent hökmünde terk edýär.
Mbappe “PSŽ-de” 2017-nji ýyldan bäri çykyş edýär. Ondan öň “Monakoda” oýnaýardy. 2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Mbappe bilen Madridiň “Realynyň” arasynda şertnama baglaşylandygy resmi taýdan yglan edildi.


17.06.2024 18:15
1579

Instagramdaky “storisleri” indi WhatsApp-da paýlaşyp bolýar

Instagram “storislerini” utgaşykly çap etmek aýratynlygyny işläp düzmek bilen, WhatsApp bilen utgaşmaga taýýarlanýar diýip, Neowin ýazýar. Häzirki wagtda Instagram-yň ulanyjylary öz storislerini Facebook-yň ulanyjylary...

16.06.2024 11:46
21237

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...

16.06.2024 11:08
12077

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...

10.06.2024 20:50
9926

59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

Italiýada dijeý Faber Moreýra (hakyky ady Fabrisio Morero) klubda dynuwsyz 10 gün 4 sagat işläp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. Öňki rekord 10 ýyl mundan ozal Dublinde...