Argentinanyň Prezidenti emeli aňyň kömegi bilen döwlet reformasyny geçirmek isleýär

  • 07.06.2024 11:53
  • 3323
Argentinanyň Prezidenti emeli aňyň kömegi bilen döwlet reformasyny geçirmek isleýär

Argentinanyň Prezidenti Hawýer Mileý döwlet dolandyryş ulgamynda özgertmeleri geçirmek üçin emeli aňdan peýdalanmak meýilnamalary barada aýtdy diýip, TASS habar berýär.  

“Biz döwlet özgertmeleriniň indiki tapgyrynyň nähili boljakdygyny çözýäris. Döwlet has netijeli bolmaly. Biz Google-daky adamlar bilen gürleşdik, olaryň emeli aňyň kömegi bilen döwlet reformasyny geçirmek üçin moduly bar” – diýip, Mileý žurnalistlere habar berdi.

Mileýiň geçen hepde ABŞ-a eden sapary Google, Apple, Meta we OpenAI ýaly tehnologiýa ägirtleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklara bagyşlandy. Mundan başga-da, Prezident Argentina potensial maýa goýumlary maslahatlaşmak üçin emeli aňa ýöriteleşen 30 kompaniýanyň wekilleri bilen birnäçe söhbetdeşlik geçirdi.
Ýatlap geçsek, 2023-nji ýylyň dekabr aýynda Prezident wezipesine girişen Hawýer Mileý ýurduň ykdysadyýetiniň ýagdaýyny kyn diýip atlandyryp, düýpli üýtgetmeleriň zerurdygyny belledi. Ol libertarian garaýyşlaryň tarapdary hökmünde ykdysadyýete döwletiň gatyşygyny azaltmagyň, onuň dollarlaşdyrylmagynyň, inflýasiýa bilen göreşmek üçin Merkezi bankyň ýatyrylmagynyň, şeýle-de ähli döwlet kärhanalarynyň hususylaşdyrmagynyň ugrunda çykyş edýär.


26.05.2024 20:58
10760

Google Afrika bilen Awstraliýanyň arasynda suwasty optiki süýümli kabel gurar

Google Afrika bilen Awstraliýany gönüden-göni birleşdirjek ilkinji suwasty optiki süýümli kabeliň gurluşygyna başlanandygyny habar berdi. TechCrunch portalynyň ýazmagyna görä, Umoja (suahili dilinden terjime edilende...

12.05.2024 21:24
4023

Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa tehnologiýa ägirtlerine gözegçiligi güýçlendirer

Ýewropanyň we ABŞ-nyň yzýany Aziýa ýurtlary hem iri tehnologiýa kompaniýalarynyň işine gözegçiligi güýçlendirýärler. Faýnansal Taýms gazetiniň habar bermegine görä, Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa Apple...

09.05.2024 14:17
8913

Insult sebäpli sesini ýitiren aýdymçy emeli aňyň kömegi bilen aýdym ýazdy

11 ýyl ozal insultdan soň sesini ýitiren meşhur amerikan aýdymçysy Rendi Trewis Where That Came From atly täze aýdymy hödürledi. Kompozisiýanyň özboluşlylygy - onuň emeli aňyň kömegi bilen ýazylandygy bilen baglanyşykly...

03.04.2024 13:01
5695

Halkara energetika agentligi: Emeli aň 2034-nji ýyla çenli energiýa sarp edilişini 500% ýokarlandyrar

Halkara energetika gullugy (HEG) ýakyn 10 ýylda emeli aňyň (AI) energiýany sarp edişiniň 500% artjakdygyny çaklaýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, bu hasaplaýyş kuwwatynyň ep-esli ýokarlanmagyny talap edýän...