Günorta Koreýada ýurdy 29 ýyllap gaz bilen üpjün edip biljek ýatak tapyldy

  • 07.06.2024 11:30
  • 4627
Günorta Koreýada ýurdy 29 ýyllap gaz bilen üpjün edip biljek ýatak tapyldy

Günorta Koreýa Ýapon deňzinde uly nebit we gaz ýatagyny tapdy. Bu barada ýurduň prezidenti Ýun Sok Ýol mälim etdi diýip, Yonhap-a salgylanýan RBK habar berýär.

Seulyň 260 km günorta-gündogaryndaky Ýonil aýlagynda ýerleşýän bu ýatakda 14 milliard barrel töweregi nebit we gaz bolmagy mümkin. Deslapky çaklamalara görä, ätiýaçlygyň 75%-i gaz, 25%-i nebitdir. Gazyň mukdary Koreýanyň 29 ýylyna, nebitiň mukdary bolsa dört ýylyna ýeter.
Bu açyş energiýa zerurlyklarynyň, takmynan, 97–98%-ini import edýän Günorta Koreýa üçin möhüm bolup durýar. Ýurt köp wagt bäri öz suwlarynda geologiki gözleg işlerini alyp barýar we bu şowly açyşyň ilkinjisi däl.
1998-nji ýylda Günorta Koreýa Phohanyň golaýyndaky suwlardan 45 million barrellik gaz ýatagyny tapdy. Bu ýatagy ulanan 17 ýyllynyň dowamynda ýurt 1,4 trillion won (takmynan 1 milliard amerikan dollary) arassa girdeji aldy.
Günorta Koreýanyň Söwda, senagat we energetika ministrligi eýýäm täze ýatak üçin gözleg buraw meýilnamasyny tassyklady. 2025-nji ýylyň birinji ýarymyna çenli deslapky netijeleriň çykmagyna garaşylýar.


07.06.2024 16:21
4543

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika...

07.06.2024 12:03
8141

SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdi

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, "Nebit-Gaz" elektron neşiri Azertag...

06.06.2024 13:20
1203

Aşgabatda energetika boýunça TESC-2024 halkara ylmy-amaly maslahaty geçirilýär

5-nji iýunda «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly iki günlük halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady. Maslahat «Türkmengaz»...

17.05.2024 14:05
7851

Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar...