“Ussat zergär” zergärçilik ussahanasy kepillikli hyzmatlaryny hödürleýär

  • 06.06.2024 17:29
  • 6952
“Ussat zergär” zergärçilik ussahanasy kepillikli hyzmatlaryny hödürleýär

Aşgabatda “Gunça” hyzmat öýünde ýerleşýän “Ussat zergär” zergärçilik ussahanasy altyn-kümüş şaý-seplerini bejerip bermek boýunça kepillikli hyzmatlaryny hödürleýär.

Altyn we kümüş bejermek boýunça 30 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ussat zergärler şeýle hem şu hyzmatlary hödürleýärler:

  • altyndan dürli görnüşli şaý-seplerini ýasap bermek;
  • altyn çaýmak;
  • şaý-sepiň hilini barlamak;
  • şaý-sepleri ýuwup, arassalap bermek.

“Ussat zergär” zergärçilik ussahanasy şeýle hem ulanylan altyn-kümüş şaý-seplerini satyn alýar.
Zergärçilik ussahanasy ýerine ýetirýän hyzmatlarynyň ählisine kepil geçýär.
“Ussat zergäriň” ýerine ýetirýän işleri barada has giňişleýin maglumatlary Instagram, TikTok we TmCars sahypalaryndan görüp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat ş., Hudaýberdiýew-Andalyp köçesiniň çatrygy, “Gunça” hyzmat ediş öýi, arka tarapyndan 2-nji gat.
Telefonlar:
19-74-77;
67-65-61;
55-01-50
Instagram: ussat.zergar
TikTok: ussat_zergar
TmCars biznes hasap: Gunça Ýuwelir
Iş wagty: her gün 9:00-dan 21:00-a çenli (dynç günsüz)

“Ussat zergär” – öz işiniň ussady!


11.06.2024 14:27
25375

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
19316

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13307

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
13732

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...