Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

  • 05.06.2024 13:53
  • 1601
Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär.

KB5037853 täzelenmesi wezipeler panelinde näsazlygyň, jogapsyz galmalaryň ýa-da ýitip gitmeleriň  ýüze çykmagyna we  wezipeler paneliniň gaýtadan peýda bolmagyna getirip biler. Bu mesele Windows 11 23H2-de we 22H2-de işleýän enjamlara degişli.
Şeýle hem, Microsoft Windows 10 22H2 üçin KB5037849 toplaýjy täzelenmesinde, şol sanda Copilot-yň ýarlyklary bilen bagly näsazlyklary öz içine almak bilen, wezipeler paneli we Microsoft Connected Cache bilen baglanyşykly goşmaça näsazlyklar barada habar berýär. Ikinjisi ulanyjy profiliniň suratyny üýtgetjek bolanda 0x80070520 ýalňyşlygy goýberýär.
Kompaniýa häzirlikçe bu täzelenmeleri gurnamazlygy maslahat berýär.
Microsoft kemçilikleri düzetmegiň üstünde işleýär we ýakyn wagtda täzelenme çykarar.


16.06.2024 11:50
3164

Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag...

12.06.2024 15:19
3580

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

11.06.2024 15:47
3779

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär...

08.06.2024 07:06
6480

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...