Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

  • 05.06.2024 13:51
  • 10500
Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

Marsyň üstünde ýerasty gowaga eltýän bolmagy mümkin ullakan çukur tapyldy. Obýekt NASA-nyň MRO planetara stansiýasyndaky HiRISE kamerasy arkaly tapyldy diýip, Hi-Tech habar berýär.

Çukur sönen Arsia Dagy wulkanyndan birnäçe km uzaklykda ýerleşýär.
Çukuryň tapylan sebiti wulkan düzlügidir we geçmişde bu wulkanlar işjeň ýagdaýda bolupdyr. Alymlar çukuryň opurylan köwek ýa-da lawa turbasynyň girelgesiniň bolmagynyň mümkindigini çaklaýarlar.
Mars çukurynyň çuňlugy 178 metre ýetýär, ol Ýerde gabat gelýän, özüne meňzeş çukurlardan kän uly. Marsyň dartyş güýjüniň pes bolmagy has uly lawa turbalarynyň döremegine itergi berýär.
Başga wulkanyň golaýynda ýerleşýän ýene bir çukur gözlegçileri hasam gyzyklandyrýar. Onuň aşagynda boşluk görünýär, emma bu çukuryň tebigatyny kesgitlemek häzirlikçe kyn.


şu gün 10:14
2838

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...

düýn 22:44
4882

Aý tozanyndan we kosmos galyndylaryndan kosmosda ýangyç öndürmek teklip edilýär

Waterloo uniwersitetiniň täze energiýa barlaglary laboratoriýasynyň alymlary ýerli çeşmelerden peýdalanyp, Aýda ýangyç öndürmegiň usulyny tapdylar. Barlagçylar Aýyň topragynyň üstki gatlagy bolan regolitiň özünde...

düýn 18:34
8850

Deňiz Stounhenjiniň syry aýan boldy. Bu tomsy “gaýtarmak” däbi eken

Arheologlar Angliýanyň Norfolk kenarynda ýerleşýän gadymy desganyň syryny açdylar. Stounhenje meňzeş bolan ýadygärlik “Sihenj” (Seahenge) diýlip atlandyrylýar. Alymlaryň pikiriçe, desgalaryň ikisi-de gadymy britaniýalylar...

düýn 18:08
2529

ESA-nyň hemralary Güni öwrenmek üçin emeli Gün tutulmasyny dörederler

Ýewropanyň kosmos gullugy (ESA) Günüň täjini öwrenmek maksady bilen Proba-3 missiýasyny uçurmaga taýynlanýar. Phys.org-yň habar bermegine görä, munuň üçin biri-birinden 144 metr daşlaşjak iki hemra ulanylar, olaryň...