Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň syýahatçylyk pudagynda başlyklyk Özbegistana geçdi

  • 04.06.2024 13:30
  • 3116
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň syýahatçylyk pudagynda başlyklyk Özbegistana geçdi

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň syýahatçylyk pudagynda başlyklyk etmek nobaty Azerbaýjandan Özbegistana geçdi. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Ekologiýa, daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi ministrliginiň ýanyndaky Syýahatçylyk komitetiniň habarynda aýdylýar.

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň Hywada geçirilýän duşuşygynda Özbegistana halkara çäresini geçirmäge taýýarlygy üçin minnetdarlyk bildirildi, aýratynam, ýurtda syýahatçylygy ösdürmek boýunça geçirilýän özgertmelere ýokary baha berildi – diýlip, habarda aýdylýar.

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň XII sessiýasynda Özbegistanyň baştutanlygynda guramanyň ýurtlarynyň arasynda ýaşyl we durnukly syýahatçylyk, akylly syýahatçylyk, syýahatçylyk logistikasy ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen möhüm taslamalaryň we başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçiriljekdigine ynam bildirildi.


düýn 11:08
6852

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7091

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
9910

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
8024

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...