“Bir Supra” Aşgabatda ikinji dükanyny açdy we iýunyň ahyryna çenli çörek önümlerine arzanlaşyk yglan etdi

  • 04.06.2024 12:26
  • 145737
“Bir Supra” Aşgabatda ikinji dükanyny açdy we iýunyň ahyryna çenli çörek önümlerine arzanlaşyk yglan etdi

Çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýän «Bir Supra» (öň «Supra» ady bilen tanalýardy) dükany Aşgabatda ikinji dükanyny açdy. Täze dükan A.Berdiýew köçesiniň (Graždan köçesi) ugrunda ýerleşýär (3-nji parkyň öňi).
“Bir Supra” dükanlarynyň ikisinde hem Gurban baýramy mynasybetli iýun aýynyň ahyryna çenli çörek önümlerine arzanlaşyk yglan etdi.

Hususan-da dükanda şu arzanlaşyklar hereket edýär:

  • Türkmen çöregi (kiçi) — 3 manatdan (öň 4 manat)
  • Türkmen çöregi (uly) 5 manatdan (öň 7 manat)
  • buhanka çöregi (demir ýol) — 3 manatdan (öň 4 manat)
  • petir 1 kg — 8 manatdan (öň 10 manat)  satyn alyp bilersiňiz.

Bu bahalar dükandan çörek önümlerini bölekleýin satyn alýan müşderiler üçindir.
Şäher içinde iň amatly bahalary hödürleýän «Bir Supra» dükany diňe bir gündelik däl, eýsem, toý-sadakalarynyň saçaklaryny bezejek, ýokary hilli undan öndürilýän önümleriniň giň toplumynyň bardygyny ýatladýar.

Islendik adam “Bir Supra” bu dükanlaryndan öz halaýan çöregini tapyp biler. Dükanlarda tamdyr çöregiň 3 görnüşi (250 gr, 500 gr, 900 gr), petir çörek, buhanka, türk dokasy, pide çörek, trabzon, berhiz çörek, kruassanlar, ýagly çörek, gatlakly çörek bar. Bulkalaryň 11 görnüşi, kökeleriň 40-a golaý görnüşi, süýjülikleriň, tortlaryň dürli görnüşleri bar.
2017-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän «Bir Supra» dükany Aşgabadyň söwda nokatlaryna, naharhanalara we toý mekanlaryna amatly şertlerde hyzmatdaşlyk edip gelýär. Bu babatda dükan eltip bermek hyzmatynyň bardygyny, şeýle hem hasaplaşyklaryň nagt we nagt däl görnüşde kabul edýändigini habar berýär.
Köp mukdardaky sargytlar 1 gün öňünden kabul edilýär.

Bahalar dükanlaryň ikisinde hem birmeňzeşdir.
Iş wagty: 07:00-dan 21:00-a çenli
Salgysy:


şu gün 19:03
8560

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12078

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31147

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27227

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...