Meksikanyň Prezident saýlawlarynda ilkinji gezek zenan maşgala ýeňiş gazandy

  • 03.06.2024 18:01
  • 25721
Meksikanyň Prezident saýlawlarynda ilkinji gezek zenan maşgala ýeňiş gazandy

Meksikanyň Prezident saýlawlarynda hökümet tarapynda duran koalisiýadan dalaşgär Klaudii Şeýnbaum ýeňiş gazandy. Bu barada çepçi “Milli galkynyş hereketi” (Morena) partiýasynyň başlygy Mario Delgado mälim etdi.

“Hilton” myhmanhanasynda geçirilen metbugat maslahatynda Delgado Şeýnbaumyň ekzitpol boýunça ýakyn bäsdeşi – oppozision dalaşgär Soçitl Galwesden iki esse öňe geçýändigini belledi.
Meksikanyň Milli saýlaw institutynyň maglumatlaryna görä, býulletenleriň 41%-i işlenenden soň, Şeýnbaum sesleriň 57,4%-ini aldy, Galwes 29,7% ses aldy.
Şeýlelikde, Şeýnbaum Meksikanyň Baştutany bolan ilkinji zenan bolar. Saýlawlaryň soňky netijeleri 5-8-nji iýunda yglan ediler.
Belläp geçsek, 2-nji iýunda Meksikada ählumumy saýlawlar geçirildi. Olaryň jemi boýunça täze döwlet Baştutany, 128 senator we kongresiň 500 deputaty, şeýle-de häkimiýetiň ýerli organlarynyň tas 20 müň agzasy saýlanar. 2018-nji ýyldan bäri ýurda ýolbaşçylyk eden 70 ýaşly Lopes Obrador öz dalaşgärligini hödürlemedi.


düýn 15:40
1852

Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy. Ol Milli assambleýanyň täze düzüminiň birinji mejlisinde deputatlardan 283 ses aldy, bu hem onuň ýeňiş gazanmagyny üpjün etdi diýip, TASS habar berýär...

12.06.2024 11:25
6486

Serdar Berdimuhamedow Narendra Modini Premýer-ministr wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Narendra Modä Hindistanda geçirilen ählumumy parlament saýlawlarynda ýolbaşçylyk edýän Hindistanyň Halk partiýasynyň ýeňiş gazanmagy we onuň Hindistan Respublikasynyň Premýer...

06.06.2024 07:52
19255

Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow hanym Klaudiýa Şeýnbauma Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

02.06.2024 23:08
8188

Aşgabatda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk dowam edýär

2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek...