Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

  • 03.06.2024 15:47
  • 18534
Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini birnäçe hepdelik azaltmalydygy sebäp boldy.

Söweşiň täze senesi 7-nji iýunda mälim ediler.
Geçen hepdäniň başynda Taýson Maýamiden Los-Anželese uçuş wagtynda özüni erbet duýdy. Boksçynyň başy aýlanyp, ýüregi bulandy, gonuş zolagynda ony tiz kömek ulagy bilen garşy aldylar.
Taýson söweşiň yza süýşürilendigi üçin janköýerlerden ötünç sorady we ýakyn wagtda türgenleşiklere doly başlajakdygyna ynam bildirdi. Ol: "Umuman, bedenim 1990-njy ýyllardaka garanda has gowy" - diýdi.
Jeýk Pol garşydaşyny goldaýandygyny aýtdy we tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi. Ol: “Men Demir Maýky diňe iň gowy ýagdaýda görmek isleýärin" - diýdi.


10.06.2024 20:54
9458

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
24342

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

02.06.2024 23:39
8351

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...

29.05.2024 13:56
9235

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki...