Çagalary goramagyň halkara gününde Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara sowgatlar gowşuryldy

  • 03.06.2024 01:59
  • 5079
Çagalary goramagyň halkara gününde Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara sowgatlar gowşuryldy

1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynyň dowamynda bu ýerde terbiýelenýänlere Prezident Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalaryň köpüsiniň ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän döredijilik bäsleşikleriniň, halkara festiwallaryň, “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijileridigini, Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň eýeleridigini bellemek ýakymlydyr. Bu ýerde çagalaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi üçin ähli şertler döredilendir. Çagalar dürli gurnaklara gatnap, şekillendiriş sungatynyň inçe syrlaryny öwrenýärler, saz çalmak, sport bilen meşgullanýarlar. Olar diňe bir öz bilimlerini özleşdirmän, eýsem, dürli hünärleri hem ele alýarlar. Bu olaryň mekdebi tamamlanlaryndan soňra, uly durmuşa ynamly gadam urmaklaryna şert döredýär.
Okuw maksatnamasynyň çäklerinde olar daşary ýurt dillerini uly höwes bilen öwrenýärler, boş wagtlarynda kitap okaýarlar. Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalaryň şu ýylyň aprelinde Türkiýe Respublikasyna gezelenjiniň guralmagy döwletimiz tarapyndan çagalaryň üns-alada bilen gurşalandygynyň ýene-de bir güwäsidir. Türki Döwletleriň Guramasynyň Aksakgallar geňeşi tarapyndan taýýarlanylan medeni maksatnama laýyklykda, olar Ankara we Stambul şäherlerinde guralan döredijilik çärelerine gatnaşdylar. Şolara bu gurama agza we synçy döwletlerden çagalaryň çagyrylandygy bellärliklidir.
Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli sebitlerinde, Aşgabat we Arkadag şäherlerinde dabaralar guraldy.


düýn 19:22
21726

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
1962

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4063

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5563

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...