Serdar Berdimuhamedow tomus möwsüminde ulaglaryň ähli görnüşleriniň kadaly işlemegini üpjün etmegi tabşyrdy

  • 31.05.2024 23:36
  • 26927
Serdar Berdimuhamedow tomus möwsüminde ulaglaryň ähli görnüşleriniň kadaly işlemegini üpjün etmegi tabşyrdy

31-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň tomus möwsüminde gözegçilik edýän düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça   görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan ýolagçylara ýokary hilli we medeniýetli hyzmat etmek üçin degişli işler geçirilýär. 
“Türkmenawtoulaglary” agentligi tarapyndan Aşgabat – Awaza –Aşgabat ugry boýunça hem-de  Bagabat, Arçman, Mollagara, Farap we Baýramaly şypahanalaryna yzygiderli awtobus gatnawy, şeýle hem  “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Halkara howa menzilleri ýerüsti tehnikalar we awtoulaglar bilen doly üpjün edilip, Mary – Türkmenbaşy – Mary, Türkmenabat – Türkmenbaşy – Türkmenabat ugry boýunça täze howa gatnawlary ýola goýuldy. 
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky edara-kärhanalara degişli bolan gämileriň we tehnikalaryň möwsümleýin tehniki ýagdaýlaryna zerur taýýarlyk işleri geçirildi.  
“Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan bolsa, ilatymyzy ýokary hilli aragatnaşyk hyzmatlary bilen bökdençsiz üpjün etmek maksady bilen degişli işler geçirildi. 
Prezident Serdar Berdimuhamedow tomus möwsüminde ulaglaryň ähli görnüşleriniň talabalaýyk işlemegini üpjün etmegiň, raýatlarymyzyň şypahanalara we sagaldyş merkezlerine barmagy üçin ulag gatnawlarynyň sanyny artdyrmagyň, ulaglaryň kadaly işlemegini talabalaýyk alyp barmagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Agentligiň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklar berildi.


şu gün 14:29
2179

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi-2024 badalga alýar

22-27-nji iýunda Arkadag şäheri Medeniýet hepdeligi - 2024-üň esasy çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüler. Şu ýyl hepdelik Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine, şeýle hem Arkadag şäheriniň döredilmeginiň...

şu gün 09:08
2265

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Zimbabweniň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

20-nji iýunda Aşgabatda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy hanym Mabel Çinomona bilen duşuşdy...

şu gün 09:05
1286

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

şu gün 08:59
4675

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy...