Bekhem AliExpress-iň ilçisi boldy: ol platformada “gazanç etmegi” mahabatlandyrar

  • 29.05.2024 18:57
  • 8583
Bekhem AliExpress-iň ilçisi boldy: ol platformada “gazanç etmegi” mahabatlandyrar

AliExpress söwda platformasyna eýeçilik edýän Hytaýyň Alibaba kompaniýasy Angliýanyň futbol ýygyndysynyň öňki oýunçysy Dewid Bekhem bilen şertnama baglaşdy. Ol brendiň dünýädäki ilçisi bolar we AliExpress-i “AliExpress bilen has köp gazan” kampaniýasynyň çäklerinde dünýä tanadar.

Bekheme tölenjek puluň mukdary aýan edilmedi.
AliExpress-iň 2024-nji ýylda geçiriljek ýetip gelýän Ýewropa futbol çempionatynyň hemaýatkärlerinden biridigini ýatladýarys. Platforma ýaryşa millionlarça dollarlyk maýa goýumlaryny goýdy we ýörite teklipler hem-de arzanladyşlar bilen onlaýn- alyjylary özüne çekmegi meýilleşdirýär.
Bekhemiň gatnaşmagyndaky mahabat kampaniýasy ýaryş bilen deňine başlar hem-de AliExpress-iň tanymallygyny ýokarlandyrmaga gönükdiriler we ulanyjylary “AliExpress bilen has köp gazanmaga” höweslendirer.
Mart aýynda Ýewropa Komissiýasynyň AliExpress-de galp dermanlar ýaly, töwekgelçilikli önümlere garşy näderejede göreşilýändigini barlamak üçin platformany derňemäge girişendigini ýatladýarys. Şeýle hem, komissiýa Hytaý platformasynyň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň gadagan edilen mazmuna girmeginden goramak boýunça geçirýän çärelerini gözden geçirer.

"AliExpress ähli sarp edijiler üçin ygtybarly we amatly bazar döretmäge borçlanýar" – diýip, kompaniýanyň wekili mälim etdi.

şu gün 11:50
1032

Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag...

şu gün 11:48
1943

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...

şu gün 11:46
7141

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...

şu gün 11:08
3918

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...