1972-nji ýylda çykan dünýäde ilkinji PK auksiona çykaryldy

  • 29.05.2024 14:17
  • 9711
1972-nji ýylda çykan dünýäde ilkinji PK auksiona çykaryldy

Dünýäde ilkinji doly derejeli personal kompýuter hasaplanýan 1972-nji ýylyň Q1 kompýuteriniň seýrek nusgasy ABŞ-da Heritage Auctions auksionyna çykaryldy diýip, RBK ýazýar.

Öz döwründen öňe giden bu ykjam kompýuter Londonda tötänleýin tapyldy. Ol ekran, klawiatura we printer bilen enjamlaşdyrylan bolup, hasaplaýyş tehnikasynyň taryhynda özboluşly artefaktdyr (ýadygärlikdir).

“Özboluşly mämişi ekranly we klawiaturaly bu täzeçil gurluş öz döwründen has öňe giden dizaýnda forma bilen funksionallygyň ajaýyp utgaşmasyny görkezýär” – diýip, auksion öýi belleýär.

Wagtyň käbir yzlary goýandygyna garamazdan, Q1-iň ýagdaýy gowy. Ýöne gurluşyň işe ukyplylygyna kepil berilmeýär.

“Printerde “ýaşyna” laýyk gelýän tozan we pos bar, ýokarky lýuk hem ýok. Şeýle-de bolsa, bu predmetiň seýrekligini göz öňünde tutsaň, bular ownuk kemçiliklerdir” – diýip, söwda öýi habar berýär.

Lotuň başlangyç bahasy 32 müň dollar.

şu gün 15:22
30

Redmi K70 Ultra çykmaga taýýarlanýar. Onuň global wersiýasy Xiaomi 14T Pro diýlip atlandyryldy

Redmi K80 seriýasynyň bildiriş edilmeginiň öňüsyrasynda Xiaomi kompaniýasy ýene bir smartfony - Redmi K70 Ultra-ny çykarmaga taýynlanýar. Täze önüm 2407FRK8EC model belgisi bilen GSMA IMEI maglumatlar bazasynda...

şu gün 07:39
2287

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

düýn 16:08
6861

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

düýn 15:34
4383

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...