Antarktidadaky buzlukdan şäheriň ululygyndaky aýsberg döwlüp aýryldy

  • 28.05.2024 13:26
  • 16241
Antarktidadaky buzlukdan şäheriň ululygyndaky aýsberg döwlüp aýryldy

Antarktidadaky Brant buz ýalpaklygyndan meýdany 380 inedördül kilometre barabar aýsberg döwlüp aýryldy. Bu soňky dört ýylda sebitde uly aýsbergiň üçünji gezek döwlüp aýrylyşydyr diýip, British Antarctic Survey habar berýär.

A-83 diýlip bellenen täze aýsberg Copernicus Sentinel-1 we NASA Landsat 8 Ýere gözegçilik ediş hemralary tarapyndan ýazga alyndy. Döwlüp aýrylmak 20-nji maýda bolup geçdi, ol birnäçe hepde öň buz ýalpaklygynda peýda bolan jaýryklaryň ýaýramagy netijesinde ýüze çykdy.
Aýsbergiň döwlüp aýrylmagy buz ýalpaklygynyň tebigy häsiýeti bolsa-da, ol ummanyň ýerli aýlanyşygyna täsir edip biler. Hemra arkaly şeýle ýagdaýlara  gözegçilik etmek hünärmenlere Antarktidadaky global maýlamagyň täsirini yzarlamaga we geljekde buz örtükleriniň üýtgemegini çaklamaga mümkinçilik berýär.
Alymlar Antarktidadaky buzuň dowamly ýitmeginiň deňiz derejesiniň ýokarlanmagyna, kenarýaka suw joşmalaryna we adatdan daşary howa şertlerine sebäp bolup biljek çynlakaý meseledigini bellediler.


29.05.2024 11:54
13008

Dünýäniň iň giň buzlugy pikir edilişinden has çalt ereýär: deňiz derejesi 64 sm ýokarlanyp biler

Tueýts buzlugy alymlaryň pikir edişinden has ir eräp biler. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň (ABŞ), Waterloo uniwersitetiniň (Kanada) we mikrohemralary öndürýän ICEYE kompaniýasynyň (Finlýandiýa) gözlegçileri...

04.02.2024 20:49
11038

Howanyň üýtgemegi Arktikanyň suwlarynda täze adalaryň döremegine getirip biler

Daniýanyň Tehniki uniwersitetiniň alymlary howanyň birbada üýtgemeginiň Arktikadaky deňiz landşaftyny üýtgedip, Grenlandiýanyň töwereginde köp sanly täze adalaryň peýda bolmagyna getirip biljekdigini anykladylar...

26.01.2023 12:09
23474

Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar...

25.03.2022 13:59
14232

Alymlar Ýer togalagynyň iki polýusynda-da adatdan daşary maýlamany bellige aldylar

ABŞ-nyň Gar we buz boýunça milli maglumatlar  merkeziniň alymlary Ýer togalagynyň iki polýusynda-da deňine  adatdan daşary maýlamanyň bardygyny anykladylar. Bu barada 19-njy martda  Associated Press agentligi habar...