Microsoft kompaniýasy resmi taýdan "Windows 10-y" goldamagynyň gutarýan senesini yglan etdi

  • 28.05.2024 12:10
  • 2181
Microsoft kompaniýasy resmi taýdan "Windows 10-y" goldamagynyň gutarýan senesini yglan etdi

Microsoft 2025-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Windows 10 operasion ulgamy (OS) üçin goldawy bes etjekdigini habar berdi. Bu diýildigi Windows 10 OS-ly kompýuterleriň mundan beýläk Microsoft-dan howpsuzlyk täzelenmelerini we tehniki goldawy almajakdygyny aňladýar.

Kompaniýa Windows 10-a goldawyň gutarjakdygy barada ulanyjylara uzak wagtdan bäri duýduryş berip gelýärdi we ulanyjylaryň aglabasy bu çärä taýýardy. Şeýle-de bolsa, Windows 11-e geçmek hökman däldi we şonuň üçin käbir kompýuterler henizem Windows 10-da işleýär.
2025-nji ýylyň 14-nji oktýabryndan bu kompýuterler täze howplara garşy goragsyz bolarlar. Microsoft indi Windows 10 üçin howpsuzlyk täzelenmelerini goýbermez, diýmek tapylan näsazlyklar ýa-da gowşaklyklar düzedilmez.
Microsoft Windows 10 ulanyjylarynyň hemmesine mümkin boldugyça gysga wagtda Windows 11-e geçmegi maslahat berýär. Geçiş bar bolan ulgamy täzelemek ýa-da arassa gurnama arkaly amala aşyrylyp bilner.
OS-nyň özi bilen birlikde, Windows 10-a goldawyň gutarmagy käbir Microsoft Office programmalaryna hem täsir eder. Şeýlelik bilen, Office 2016 we Office 2019 hem bu seneden soň täzelenmeleri almaz.
Windows 10 ulanyjylarynyň täze OS-a geçmek üçin bir ýyldan gowrak wagty bar. Köp ulanyjy Windows 11-iň anyk we zerur talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze kompýuter satyn almagy ýa-da iş stolunyň böleklerini çalyşmagy göz öňünde tutmaly bolar.


düýn 15:19
2931

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

11.06.2024 15:47
3423

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär...

08.06.2024 07:06
6371

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...

05.06.2024 13:53
1567

Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär. KB5037853 täzelenmesi wezipeler...