FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

  • 27.05.2024 12:51
  • 8489
FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär.

Boýag bedreleriniň gapaklaryny getiren müşderilere şular sowgat berilýär:

  • 15 litrlik bedräniň gapagy üçin – 50 manat;
  • 7,5 l bedräniň gapagy üçin – 30 manat;
  • 3,5 l bedräniň gapagy üçin – 20 manat berilýär.

 

 

Hem ýokary hilli haryt alyp, hem harydy almak üçin sarp eden puluňyzyň belli bir möçberini yzyna alyp bolýan bu aksiýadan peýdalanyp ýetişiň!
Çagaňyz öz otagy ýa-da maşgalaňyz öýüň içki boýagy üçin has üýtgeşik reňki isleýärmi? “FAWORI” dükany hut şular ýaly ýagdaýlar üçin müşderiniň islän reňkini kompýuterde ýasap bermek hyzmatyny hem hödürleýär.
Dükanyň hünärmenleri islendik müşderä öýüniň bezegine we gurluşyna gelişjek reňkleri saýlamakda maslahat bermek, gurluşyk işleri üçin emulsiýanyň ýeterlik möçberini hasaplap bermek hyzmatlaryny mugt ýerine ýetirýärler.

 

Türkmenistanda eýýäm 15 ýyldan gowrak wagt bäri işläp gelýän “FAWORI” kompaniýasy hil babatda müşderileriň ýokary bahasyna mynasyp boldy. “Fawori” diňe bir boýaglary däl, eýsem, öýleriň bezegini artdyrjak laminatlary hem hödürleýär.
Dükanda eltip bermek hyzmaty bar!
Salgysy: G.Kuliýew köçesi, (Mir-Obýezdnoý), Rowana” binasy
Telefonlar:
69-21-20;
+99362 81-18-19;
+99361 99-35-99.

FAWORI – Ýokary hil, elýeter baha!


21.06.2024 15:58
11655

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30610

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27074

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20692

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...