TikTok döwlet KHBS-iň mazmunyny bellik eder

  • 26.05.2024 23:15
  • 7736
TikTok döwlet KHBS-iň mazmunyny bellik eder

TikTok döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň (KHBS) öz platformasyna ýetirýän täsirini çäklendirmek boýunça çäreleri girizýär. Kompaniýanyň metbugat beýanatyna görä, döwlet neşirleriniň, teleýaýlymlarynyň we beýleki KHBS-iň akkauntlary indi ulanyjylara maslahat berilmez diýip, Gazeta.ru ýazýar.

Sosial ulgam bu çäräniň bellenilen akkauntlar tarapyndan ol ýa-da beýleki bir temalar boýunça maglumatlaryň maksatly ýaýradylmagynyň öňüni almaga gönükdirilendigini belleýär.
Sosial ulgam döwlet KHBS-iň mazmunyna baha berjek garaşsyz bilermenler bilen hyzmatdaşlyk eder.
Baha bermeleriň netijesinde, şeýle akkauntlaryň mazmunyna hem-de mahabatlaryna degişli bellik goýlar.


05.06.2024 14:56
23354

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...

18.05.2024 16:22
4039

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýükläp başladylar

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýüklemek mümkinçiligi synagdan geçirilip başlandy. Bu barada sosial ulgamyň eýesi bolan Hytaýyň ByteDance kompaniýasyna salgylanyp, TechCrunch habar berýär...

13.05.2024 22:55
10677

TikTok emeli aň tarapyndan döredilen wideolary bellik edip başlar

TikTok emeli aňyň (AI) kömegi bilen döredilen wideolar üçin awtomatiki bellik funksiýasynyň girizilendigini habar berdi. Täzelik aç-açanlygy ýokarlandyrmak we dezinformasiýa (ýalan maglumatyň ýaýradylmagy) garşy...

10.05.2024 14:05
7034

TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

TikTok-yň ýolbaşçylygy we sosial ulgamyň eýesi ByteDance amerikan kazyýetine hytaý kompaniýasyny platformany satmaga ýa-da ony Birleşen Ştatlaryň çäklerinde gadagan etmäge borçlandyrýan kanuny ýatyrmak haýyşy bilen...