Günorta-Hytaý deňziniň düýbünden Ikinji jahan urşy döwrüniň suwasty gämisi tapyldy

  • 26.05.2024 23:09
  • 17551
Günorta-Hytaý deňziniň düýbünden Ikinji jahan urşy döwrüniň suwasty gämisi tapyldy

Gözlegçiler Ikinji jahan urşunyň iň meşhur gämilerinden biri bolan Amerikanyň USS Harder suwasty gämisiniň soňky çöküp galan ýerini tapdylar. Batyrlygy we yzgytsyz hüjümleri bilen tanalýan bu suwasty gämi 1944-nji ýyldan bäri Günorta-Hytaý deňziniň düýbünde ýatypdyr diýip, Business Insider habar berýär.

ABŞ-nyň Harby-deňiz taryhy we mirasy müdirligi (NHHC) Ikinji jahan urşy döwründe ýitirilen 52 amerikan suwasty gämisini tapmaga bagyşlanan Lost 52 taslamasy tarapyndan toplanan maglumatlary ulanyp, tapyndyny tassyklady.
Ady rowaýata öwrülen kapitan Semýuel Diliniň ýolbaşçylygyndaky Harder alty söweş syýahatyny amala aşyrypdyr we bir gezekki patrulçylygynda üç sany ýapon esminini gark etmek bilen meşhurlyk gazanypdyr.
900 metrden gowrak çuňlukdan tapylan suwasty gäminiň, söweş çapygyny hasap etmeseň, ýagdaýynyň degişlilikde gowudygy bellendi.
NHHC: "Suwasty gämileri, gurluşy bilen bagly, tanamak kyn. Ýöne heläkçiligiň bolan ýeriniň we Lost 52 tarapyndan alnan maglumatlaryň örän oňat saklanandygy  sebäpli NHHC-e munuň hut  Harder-digini tassyklamak başartdy" – diýip habar berýär.
Ösen fotogrammetriýa we suwasty robot tehnikalary Lost 52 toparyna gark bolan suwasty gäminiň jikme-jik şekillerini döretmäge mümkinçilik berdi.
Suwasty partlamalaryň pidasy bolan Harder 1944-nji ýylda Filippinleriň kenarynda ýapon goşunlary tarapyndan gark edilipdir. Onuň üstünde ekipažyň 79 agzasy bar eken.

düýn 16:23
4836

Lamborghini Countach superkaryny 180 dollara ýygnap bolýar: Lego onuň kiçi nusgasyny çykardy

Lego ulular üçin niýetlenen Lamborghini Countach superkarynyň täze modelini Icons çylşyrymly gurluşyk toplumlarynyň hatarynda hödürledi. Meşhur kupeniň jikme-jik nusgasy 4-nji iýuldan satuwda peýda bolar, bahasy...

düýn 15:41
11089

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

düýn 14:38
7604

Alymlar garrylykda özüňi bagtly duýmagyň iki syryny açdylar

Italiýaly alymlaryň geçiren barlagynyň netijelerine görä, wäşilik duýgusy we ösen döredijilikli pikirleniş ukyby garrylykda özüňi bagtly duýmaga gönüden-göni täsirini ýetirýär. Işiň netijeleri Neuroscience Letters...

düýn 09:54
1927

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...