Tomusda haýsy kitaplary okamaly we haýsy filme tomaşa etmeli? Bill Geýtsiň maslahatlary

  • 26.05.2024 18:53
  • 7042
Tomusda haýsy kitaplary okamaly we haýsy filme tomaşa etmeli? Bill Geýtsiň maslahatlary

Milliarder, Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy Bill Geýts tomus üçin her ýylky kitap sanawyny neşir etdi. Olaryň hersiniň ýanyna maslahat beriş hatlaryny goşdy.

Sanawa başgalara kömek edýän adamlaryň ýagşy niýetleri, olaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary we şeýle işiň ähmiýeti barada, telekeçiniň pikiriçe, pikirlenmäge mejbur edýän eserler girdi.
Geýtsiň TOP-sanawyna şu aşakdakylar girýär:

  • Kristin Hannanyň "Aýallar" romany: Wýetnamda iki söweşi başdan geçiren we närazylyklardan yraň atýan ýurda gaýdyp gelen şepagat uýasy hakdaky eser. "Bu orta goýan çensiz-çaksyz gurbanlary üçin soňsuz minnetdarlyga mynasyp bolan weteranlar toparyna goýlan ajaýyp hormatdan nyşandyr."
  • Kris Andersonyň “Ýokuşagan jomartlyk” eseri: aýratyn şahsyýetlerden başlap, ähli kompaniýalara çenli ähli derejelerde sahylygy ösdürmegiň meýilnamasy. Awtor - TED Talk-yň kuratory. "Eger siz has adalatly dünýäni döretmäge kömek etmek isleseňiz, ýöne nämeden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, onda “Ýokuşagan jomartlyk” siziň üçin ýazylan".
  • Sel Hanyň “Batyrgaý täze sözleri” eseri: AI-iň bilimi düýpgöter gowulaşdyryp, hemmeler üçin elýeterli we täsirli edip biljekdigine salgylanýan garaýyş. "Bilimiň geljegine Seldan gowy düşünýän adam ýok, şonuň üçin men bu kitaby maslahat bermän bilemok".
  • Dewid Bruksyň “Adamy nädip tanamaly” eseri: adamlar bilen aragatnaşyk saklamak we täsirleşmek endikleriniň dogabitdi häsiýetler däl-de, eýsem ösdürilýän endiklerdigi hakyndaky kitap. "Men Dewidiň “Häsiýete barýan ýol" atly öňki kitabyny gowy görüpdim, ýöne bu kitap hasam gowy ..." Ol “gaty diňlemek" diýilýän zat barada peýdaly maslahatlary berýär, bu tejribe beýlekileriň sesiniň eşidilmegini we gadyrynyň bilinmegini duýmaga kömek eder."
  • “Haýal atlar” serialy: MI-5-iň  şowsuz agentler topary hakda içalyly iňlis trilleri. Sýužetiň merkezinde - Jeýms Bonduň  häsiýetine düýbünden ters häsiýetli sölite we pyýankeş adam. “Men içalylar hakyndaky wakalary gowy görýärin. Jon le Karräniň birnäçe romanyny okadym, iň halaýan iki filmim – “Içaly oýunlary” we “Kondoryň üç güni”. “Haýal atlar”-y şolaryň iň gowusy bilen bir hatarda goýardym ".

​​​​​​​Bil Geýtsiň kitaplarynyň sanawy, adatça, dünýäde okamagy halaýanlaryň ünsüni özüne çekýär we kitaplaryň köpçülige mälim bolmagyna uly goşant goşýar.


16.06.2024 11:50
3160

Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag...

12.06.2024 15:19
3574

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

11.06.2024 15:47
3770

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär...

08.06.2024 07:06
6473

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...