Türkmenistan halkara reýtingi almak boýunça ýöriteleşdirilen kompaniýalar bilen iş geçirer

  • 26.05.2024 10:53
  • 5990
Türkmenistan halkara reýtingi almak boýunça ýöriteleşdirilen kompaniýalar bilen iş geçirer

Türkmenistan dünýäniň esasy reýting agentlikleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işleri alyp barýar.

Şenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer H.Geldimyradowyň bellemegine görä, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy tarapyndan bu ugurda ýöriteleşen kompaniýalardan halkara reýtingi almak boýunça işleri geçirmek göz öňünde tutulandyr.
Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer “Fitсh Ratings” agentliginden gelip gowşan degişli teklibi döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürledi.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň halkara we daşary ýurt maliýe guramalary hem-de agentlikleri bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem giňeltmelidigini belledi hem-de milli ätiýaçlandyryş ulgamynyň halkara maliýe abraýyny ýokarlandyrmak hem-de daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek üçin degişli işleri geçirmelidigini aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.


şu gün 15:59
2056

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

şu gün 15:49
1733

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

şu gün 15:24
617

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...

düýn 15:22
6826

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...