Saud Arabystanynda sebitde iň iri akwapark gurulýar

  • 24.05.2024 21:09
  • 18424
Saud Arabystanynda sebitde iň iri akwapark gurulýar

Saud Arabystanynda nobatdaky adaty bolmadyk taslamanyň durmuşa geçirilişi görkezildi. Er-Riýaddan uzak bolmadyk ýerde "Akwarabiýa" akwaparkynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar diýip, New Atlas portaly habar berýär.

Bellenilişi ýaly, bu desga tutuş Ýakyn Gündogarda şuňa meňzeş iň iri desga bolar.
Akwaparkyň umumy meýdany 250 müň inedördül metr. Bu territoriýada 8 sany tematiki zolaklar ýerleşdiriler. Ýiti duýgulary başdan geçirmek isleýänler suw depelerinden düşüp bilerler, rahat dynç alşyň tarapdarlary bolsa daýwing bilen meşgullanyp, ýa-da basseýnde ýüzüp bilerler.
Akwaparkyň esasy aýratynlyklarynyň biri hem sýorfing üçin emeli tolkundyr.
Akwaparkyň gurluşygyny 2025-nji ýylda tamamlamak meýilleşdirilýär.


21.06.2024 12:45
8987

Italiýanyň Sisiliýa sebitinde ykdysadyýeti janlandyrmak üçin jaýlar 3 ýewrodan satylýar

Sambuka-di-Sisiliýa italýan kommunasynyň ýolbaşçylary başlangyç bahasy bary-ýogy 3 ýewrodan 12 töweregi jaýy satlyga çykardy. Başlangyjyň maksady - täze ýaşaýjylary çekmek we sebitiň ykdysadyýetini höweslendirmek...

18.06.2024 09:50
13177

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13885

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8878

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...