Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

  • 24.05.2024 20:25
  • 5616
Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, ykdysadyýet we maliýe ministri Jamşid Kuçkarowy kabul etdi.

Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn söwda dolanyşygynyň ösüş depginine eýedigi, ýangyç-energetika, ulag-logistika, oba hojalyk pudaklarynda özara gatnaşyklaryň giňeldilýändigi nygtaldy.
Şunuň bilen birlikde, medeniýet, ylym, bilim ulgamlaryndaky däp bolan gatnaşyklar hem işjeň ösdürilýär, bu bolsa iki doganlyk halky mundan beýläk-de ýakynlaşdyrmak, köpasyrlyk dostlugy we hoşniýetli goňşuçylygy pugtalandyrmak üçin özboluşly köpri bolup hyzmat edýär.
Duşuşygyň dowamynda  ýurdumyzda 2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly” diýlip yglan edilendigi bellenildi. 
Döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, şanly sene mynasybetli ýakynda Aşgabatda Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi we şahyryň adyny göterýän täze medeni-seýilgäh toplumy açyldy we toplumda dürli ýurtlaryň meşhur nusgawy şahyrlarynyň heýkelleri ýerleşdirildi. Şolaryň hatarynda Alyşir Nowaýynyň hem heýkeli bar.
Myhman pursatdan peýdalanyp, Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Hökümetini we halkyny beýik türkmen şahyry hem-de Gündogaryň akyldary  Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de Prezident Şawkat Mirziýoýewiň degişli Kararyna laýyklykda, Magtymgulynyň şanly ýubileýiniň Özbegistanda hem baýram edilýändigini aýtdy.


düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
8542

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
9987

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
4963

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...