Norwegiýada elektrik toguny talap etmeýän assimmetrik gökdirän bina guruldy

  • 20.05.2024 14:28
  • 12387
Norwegiýada elektrik toguny talap etmeýän assimmetrik gökdirän bina guruldy

Norwegiýada özboluşly belent binanyň gurluşygy tamamlandy, onuň içinde amatly temperaturany saklamak üçin elektrik togy ulanylmaýar diýip, New Atlas ýazýar.

 

Snøhetta binagärlik býurosy tarapyndan taslamalaşdyrylan, Vertikal Nydalen diýlip atlandyrylýan bina assimetrik görnüşe eýe we iki sany özara birleşdirilen diňden ybarat. Bu dizaýn goňşy jaýlaryň ýaşaýjylary üçin görnüşiň saklanmagyna mümkinçilik berýär we binanyň golaýyndaky ýere Gün şöhlesiniň düşmegini üpjün edýär.
Binanyň daşky görnüşi wagtyň geçmegi bilen reňkini goňurdan çal reňke öwürjek sosnadan ýasalan. Öňe çykyp duran polat balkonlary ýyly agaç bilen kontrastlaşýar. Binanyň içinde birinji gatda restoranlar, onuň  ýokarsynda ofis jaýlary we ondan ýokarky gatlarda bolsa 40 öý bar.

 

Vertikal Nydaleniň energiýa netijeliliginiň syry - geotermiki energiýany, tebigy howa çalşygyny we Gün panellerini ulanýan “üç nolly çözgüt” ulgamynda. Çuň guýular möwsüme baglylykda binany ýyladylyşyny ýa-da sowadylyşyny üpjün edýär. Üçekdäki Gün panelleri ýylylyk nasosy üçin elektrik energiýasyny öndürýär, binanyň hemme ýerinde goýlan uly penjireler bolsa tebigy yşygyň düşmegini  aňrybaş üpjün edýär.

Howa kanally we ýelejiredijili adaty howa çalşygy ulgamynyň ýerine Vertikal Nydalen arassa howany üpjün etmek üçin awtomatiki açylýan uly ýelejirediş deşiklerini ulanýar. Binanyň eňňit diwarlary hem howa aýlanyşygyny gowulandyrmaga niýetlenendir.
Bina energiýa sarp edilişine gözegçilik edýän datçikler bilen enjamlaşdyrylyp, ony optimizirlemäge kömek edýär.
Ofis jaýlarynda binanyň rahatlygy we netijeliligi barada seslenmeleri galdyrmak üçin stollarda smartfon bilen skanirläp bolýan QR-kodlar bar.


01.12.2023 14:27
6986

Norwegiýanyň paýtagty saamlaryň dilinde ikinji adyna eýe bolar

Norwegiýanyň paýtagty Oslo ýakyn wagtda ikinji ada – Oslowe adyna eýe bolar, ol saamlaryň dilinde şeýle atlandyrylýar. Oslonyň şäher administrasiýasynyň Medeniýet we bilim komiteti şäheriň ýene bir adyny makullady...

05.10.2023 18:23
4944

Edebiýat boýunça Nobel baýragy norwegiýaly dramaturg Ýun Fosse berildi

2023-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel baýragy norwegiýaly dramaturg Ýun Fosse berildi. Bu barada Şwesiýanyň akademiýasynyň Nobel komiteti yglan etdi diýip, TASS habar berýär. Edebiýatçy “düşündirip bolmaýan zatlary...

12.12.2021 09:07
2662

Stokgolmda Nobel baýragynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi

2021-nji ýylyň Nobel laureatlaryna baýrak gowşurylmagy mynasybetli dabara anna güni Stokgolmda, 1896-njy ýylyň 10-njy dekabrynda aradan çykan Alfred Nobeli ýatlama güni geçirildi. Alfred Nobeliň wesýeti boýunça...

29.11.2021 02:15
4673

Norwegiýada ilkinji elektrikli ýük gämisi suwa goýberildi

Ýakynda dünýäde ilkinji elektrikli ýük gämisi suwa goýberildi. Bu barada TechXplore salgylanyp, vokrugsveta.ru habar berdi. Elektrikli “Yara Birkeland” gämisi on dört kilometr aralygy geçip, ilkinji gezek günorta...