Twitter doly gitdi: X sosial ulgamy adyny üýtgedenden tas bir ýyl soň domenini çalyşdy

  • 19.05.2024 12:43
  • 4286
Twitter doly gitdi: X sosial ulgamy adyny üýtgedenden tas bir ýyl soň domenini çalyşdy

X (Twitter) sosial ulgamy domenini x.com diýip üýtgetdi. Bu barada sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask habar berdi diýip, RBK ýazýar.

“Indi ähli esasy ulagmlar – x.com-da” – diýip, Mask X mikroblogunda belledi. Bu mundan beýläk “Twittere” ähli salgylanmalaryň awtomatik taýdan täze URL-salgysyna gönükdiriljekdigini aňladýar. Domen sosial ulgamyň ady üýtgedilenden tas bir ýyl soň üýtgedildi.

Mask Twitter kompaniýasyny 2022-nji ýylyň güýzünde satyn aldy. Şertnama telekeçä 44 mlrd dollara düşdi. 
Mask hyzmatyň işine birnäçe üýtgeşme girizdi. Aýratynam, 2023-nji ýylyň iýul aýynda ol sosial ulgamyň adynyň “X-e” üýtgedilýändigini aýtdy. Şeýle-de, ol logotipi üýtgedip, belli bolan gök “guşjagazy” aýyrdy.


17.06.2024 22:32
18634

Geljekde smartfonlar bolmaz: Ilon Maskyň täze çaklamasy

SpaceX-iň we Tesla-nyň baş müdiri Ilon Mask geljekde adamlaryň smartfon ulanmagy bes etjekdigini aýtdy. Onuň pikiriçe, smartfonlaryň ornuny has kämil gurluşlar – kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Neuralink...

12.06.2024 15:06
8924

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

25.05.2024 23:32
8156

Neuralink-iň ysmazly hassasy oturdylan çipiň öz durmuşyny näderejede üýtgedendigini gürrüň berdi

Oňurgasyna şikes ýeteni sebäpli ysmazlykdan ejir çekýän 30 ýaşly Noland Arbo Neuralink implantyny alan ilkinji adam boldy. Ol žurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bu innowasiýa tehnologiýasynyň durmuşyny näderejede...

09.04.2024 13:50
21040

Ilon Mask Marsa million adam ibermek meýilnamasyny hödürledi

SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Marsy koloniýalaşdyrmak boýunça uly meýilnamasyny hödürledi. Tanyşdyrylyşda çykyş etmek bilen, milliarder kompaniýanyň Gyzyl planeta 20 ýylda bir million töweregi adam...