Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

  • 18.05.2024 19:01
  • 10009
Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays-yň çaklamasyna salgylanyp, ýazýar.

Belli ýyldyz Beýik Britaniýanyň syýahatyna indikdi aý başlar - Edinburgda, Liwerpulda, Kardiffde, Dublinde we, elbetde, Londonyň Uembli stadionynda (8 konsert) çykyş eder. Açylyşda Paramore toparynyň çykyş etjekdigi, bellenip geçilýär.
Çaklamalara görä, Swiftiň muşdaklarynyň konsertlere gatnaşmak üçin ortaça 850 funt sterling sarp etmeklerine garaşylýar. Çeşmäniň habaryna görä, 1,1 million tomaşaçynyň her bäşinjisi ýörite konsert üçin täze eşik satyn alýar. Şeýle-de bolsa, çykdajylaryň esasy bölegini petekler, ulag we ýaşamak üçin ýer düzýär.
Barclays-yň baş hünärmeni Piter Bruks, Swiftiň muşdaklarynyň wepalylygyny The Beatles-iň iň gowy ýyllaryndaky janköýerleriniň wepalylygy bilen deňeşdirdi. Ol şeýle diýýär: "Janköýerler her konserti kiçi dynç alşa, bileti - ýatdan çykmajak ýatlama, çäräniň özüni bolsa täze eşikler, iýmit we ýadygärlik sowgatlary satyn almak üçin bahana öwürip, özlerinde galan täsirlere has köp baha berýärler.
Milliard dollarlyk bellikden geçen “The Eras Tour”, Singapuryň JIÖ-sine eýýäm ep-esli derejede täsir edip, ýurduň ykdysadyýetine takmynan 250-300 million dollar girdeji getirendigini ýatladýarys.


11.06.2024 06:37
7298

Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek...

01.06.2024 10:15
12678

Teýlor Swiftiň “Realyň” stadionyndaky konserti kluba 9 mln ýewrodan gowrak girdeji getirer

Madridiň “Real” futbol kluby amerikaly aýdymçy Teýlor Swiftiň “The Eras Tour” global konsert syýahatynyň çäklerinde toparyň “Santýago Bernabeu” stadionynda berjek konsertinden 9 mln ýewrodan gowrak girdeji gazanar...

27.05.2024 16:06
7193

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda...

18.05.2024 17:03
5591

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...