Serdar Berdimuhamedow Konstitusiýa binasyna we Baş baýdaga gül goýmak dabaralaryna gatnaşdy

  • 18.05.2024 17:46
  • 9448
Serdar Berdimuhamedow Konstitusiýa binasyna we Baş baýdaga gül goýmak dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün, 18-nji maýda Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Konstitusiýa binasyna we Baş baýdagyna gül goýmak dabaralary geçirildi diýip, TDH habar berýär.

Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna beslenýän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda umumymilli baýramlar aýratyn giň gerimi bilen tapawutlanýar. Döwlet Baştutanynyň öňdengörüjilikli parasatly ýolbaşçylygynda döwrüň möhüm meseleleriniň çözülmegine gönükdirilen başlangyçlar durmuşa geçirilýär. 

Ýurdumyzyň baş döwlet nyşanlary bolmak bilen, täze taryhy eýýamda Esasy Kanunymyz we ýaşyl Tugumyz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de özbaşdaklygynyň mizemez esaslaryny özünde jemläp, halkymyzyň bitewiligini, jebisligini, parahatçylyk, döredijilik, ynsanperwerlik, ýagşylyk taglymlaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýar. 


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
1013

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
1964

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
901

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...