Ginnesiň rekordy: 99 ýaşly stomatolog adamlara ýylgyryş paýlamagy dowam edýär

  • 18.05.2024 15:58
  • 13560
Ginnesiň rekordy: 99 ýaşly stomatolog adamlara ýylgyryş paýlamagy dowam edýär

Ýaponiýadan Esuro Watanabe Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan dünýäde erkekleriň arasynda iň garry stomatolog hökmünde ykrar edildi. 2024-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda ol 100 ýaşyny doldurar.

Watanabe Ýamanasi prefekturasyndaky Osino obasynda dünýä indi. 15 ýaşynda stomatolog okuwçysy bolmak we gijeki mekdepde okamak üçin Tokio göçdi.

“Haçan-da men ýanyma gelýän adamlary şadyýan görenimde, men möhüm bir zat edýändigime düşünýärin. Men güýjüm barka, mundan beýläk hem jemgyýete öz goşandymy goşmak isleýärin” – diýip, lukman Watanabe belleýär.

Watanabe Ikinji jahan urşundan soň diş tehnigi bolýar, 1947-nji ýylda bolsa kolleje okuwa girip, 4 ýyldan stomatolog diplomyny alýar. Ol birnäçe wagtlap beýleki diş lukmanlary bilen işleýär, soň Osino gaýdyp gelip, hususy tejribesine başlaýar. Onuň klinikasy obada ýeke-täk klinikady.
Geçmişde Watanabe diş meseleleri bolan adamlar üçin protezleri taýýarlapdy. Onuň ýakynlary Watanabeniň gijä çenli nähili işländigini ýatlaýarlar.
Häzir Watanabeniň klinikasy hepdede 5 gün işleýär, ýöne 92 ýaşyndan bäri ol adamlary diňe irden kabul edýär.
Watanabeniň bäş gyzy, sekiz agtygy we dört çowlugy bar. Ol boş wagtlary mellekde işlemegi gowy görýär hem çernika, noýba we pomidor ösdürip ýetişdirýär.


16.06.2024 11:46
21111

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...

16.06.2024 11:08
11989

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...

10.06.2024 20:50
9925

59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

Italiýada dijeý Faber Moreýra (hakyky ady Fabrisio Morero) klubda dynuwsyz 10 gün 4 sagat işläp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. Öňki rekord 10 ýyl mundan ozal Dublinde...

08.06.2024 07:01
26069

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...