Londonda start-ap adaty bolmadyk ulagy – pedalda işleýän ýük awtoulagyny hödürledi

  • 12.05.2024 21:34
  • 13507
Londonda start-ap adaty bolmadyk ulagy – pedalda işleýän ýük awtoulagyny hödürledi

Düýbi Londonda ýerleşýän Cityshuttle start-apy sürüjisi pedaly aýlamaly bolan dünýäde ilkinji elektrik awtoulagyny çykardy. ePack diýlip atlandyrylýan täze önüm eltip berme hyzmatlarynda awtoulaglaryň, skuterleriň we welosipedleriň ornuny tutmaga niýetlenendir diýip, Mail.ru ýazýar.

ePack 250 wattlyk elektrik hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Ol  ulagyň tizligini sagatda 25 km-ä ýetirýär. Pedallar agyr ýük daşalanda motora kömek etmek üçin ulanylýar. Batareýa bir gezek berlen zarýad 60-100 km-e sürmek üçin ýeterlik, iň ýokary ýük göterijiligi 350 kg, tirkeg göwrümi 4000 litr.
Ýük awtoulagynyň welosiped ýodalaryndan we pyýada ýörelgelerinden hereket etmäge mümkinçilik berýän 6 tigri, ortaça galyňlygy (900 mm) we 5 metr uzynlygy bar. ePack-iň ilkinji prototipleriniň korpusy aýna süýmünden ýasalýar, ýöne geljekde Cityshuttle gaýtadan işlenen plastmassa geçmegi meýilleşdirýär. Tirkegiň gapdal tarapynda mahabat görkezmek üçin QLED ekrany bar.

ePack eýýäm Londondaky käbir eltip berme hyzmatlary tarapyndan ulanylýar. Öňümizdäki 2 aýda başlangyç täze hyzmatdaşlaryna elektrik ýük ulaglaryny etmegi meýilleşdirýär we ýylyň ahyryna çenli ePack taksi hyzmatlarynyň bir bölegine öwrüler. Cityshuttle ePack-leri satmaýar, diňe kärendesine berýär.


düýn 17:57
3620

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...

düýn 07:31
8697

Britaniýada patyşa Karl III-niň ilkinji resmi portreti görkezildi

Londonda resmi dabaranyň dowamynda patyşa Karl III-niň ilkinji portreti görkezildi. Beýikligi 256 santimetr bolan suratyň awtory suratkeş Jonatan Ýeo boldy diýip, Buro247 habar berýär. Portretde patyşa Uels gwardiýasynyň...

11.05.2024 10:53
11276

Dünýäniň iň gadymy jenap klublaryndan biri 200 ýyllyk gadaganlykdan soň, zenanlara gapylaryny açar

Iňlis jenaplarynyň (jentlmenleriniň) 1831-nji ýylda döredilen meşhur "Garrik" kluby 200 ýyl töweregi taryhynda ilkinji gezek zenanlara gapylaryny açdy diýip, BBC habar berýär. Birnäçe ýyllap dowam eden çekeleşiklerden...