Dünýäniň iň gadymy jenap klublaryndan biri 200 ýyllyk gadaganlykdan soň, zenanlara gapylaryny açar

  • 11.05.2024 10:53
  • 11405
Dünýäniň iň gadymy jenap klublaryndan biri 200 ýyllyk gadaganlykdan soň, zenanlara gapylaryny açar

Iňlis jenaplarynyň (jentlmenleriniň) 1831-nji ýylda döredilen meşhur "Garrik" kluby 200 ýyl töweregi taryhynda ilkinji gezek zenanlara gapylaryny açdy diýip, BBC habar berýär.

Birnäçe ýyllap dowam eden çekeleşiklerden we klubuň düzgünlerine üýtgetmeler girizilenden soň, zenanlar ahyrsoňy agza bolmaklyga hukuk aldylar. Bu karar berk däp-dessurlary bilen tanalýan edaranyň taryhynda möhüm ädim bolup, klub agzalarynyň takmynan 60%-i tarapyndan goldanyldy.
XVIII asyryň aktýory Dewid Garrikiň adyny göterýän “Garrik” kluby dünýäniň iň garry hususy klublaryndan biridir. Ol aktýorlara deň şertlerde duşuşmak üçin ýer bermek maksady bilen döredildi.
Onuň agzalarynyň hatarynda Sting, Stiwen Fraý, Benedikt Kamberbetç we hatda patyşa Karl III, şeýle hem kazylar, syýasatçylar, meşhur sazandalar we aktýorlar bar.


27.05.2024 16:06
6510

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda...

18.05.2024 19:01
9803

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5513

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...

17.05.2024 17:57
6448

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...