Amazon üç ýylda robotlaryň sanyny iki esse artdyrdy we robototehnikanyň lideri boldy

  • 10.05.2024 14:33
  • 5057
Amazon üç ýylda robotlaryň sanyny iki esse artdyrdy we robototehnikanyň lideri boldy

Amazon kompaniýasy robotlaryň ulanylyşyny artdyryp, pudakda öňdebaryjy orny eýeledi: kompaniýada robotlaryň sany üç ýylda iki esseden gowrak artdy diýip, ixbt.com ýazýar.

2021-nji ýylyň başyndan bäri Amazon-yň ammarlarynda robotlaryň sany 350 müňden 750 müňe çenli artdy, bu hem kompaniýany dünýäde senagat robotlaryny iň uly ulanyja öwürýär.
Amazon harytlary tertiplemek, göçürmek we saklamak üçin Robin, Sparrow, Proteus, Hercules we Sequoia modelleri ýaly dürli görnüşli robotlary ulanýar. Bu robotlar diňe bir öndürijiligi ýokarlandyrman, eýsem iş orunlarynda şikes almalaryň we heläkçilikleriň sanyny azaldýar.
Amazon Robotics-iň wise-prezidenti Skott Dresseriň aýtmagyna görä, robotlaryň işe çekilmegi işgärleriň ornuny tutmaýar-da, bilelikdäki iş üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Amazon soňky 10 ýylda robototehnika bilen baglanyşykly ýüzlerçe müň täze iş orunlaryny, şol sanda öň bolmadyk 700 sany ýokary hünärli hünärmenler kategoriýasyny döretdi.
Amazon-yň 2023-nji ýyldaky ýyllyk hasabatyna görä, kompaniýada robotlaryň sany 1 525 000 adam bolan işgärleriň sanyndan ep-esli azdyr.
Belläp geçsek, robotlaryň ulanylyşynyň artmagy iş orunlarynyň azaldylmagyna-da getirdi – bu Amazon Web Services bölümçesine täsir etdi hem kompaniýanyň ýylyň ilkinji üç aýynda umumy girdejisiniň 143,3 mlrd dollar bolandygyna garamazdan bolup geçdi. Bu görkeziji geçen ýyldakydan 13% köpdür. Kompaniýanyň 142,65 mlrd dollar möçberde girdeji almagyna garaşylypdy. Operasion girdeji 200%-den gowrak ýokarlanyp, 15,3 mlrd dollar boldy.


03.03.2024 23:19
2079

Amazon emeli hemra internetini köpçülikleýin synagdan geçirmäge taýýarlanýar

Amazon kompaniýasynyň Project Kuiper taslamasy ABŞ-nyň çäginde ýüzlerçe antenna prototipini synagdan geçirmek üçin rugsatnama aldy. Munuň özi ýurtda hemra interneti ulgamyndaky bäsdeşligi güýçlendirer. Bu Ilon...

19.02.2024 23:58
2699

Amazon dünýäde iň uly kompýuter sözleýşiniň emeli aň modelini hödürledi

Amerikan tehnologiýa kompaniýasy Amazon teksti sintezlenen sözleýşe öwürmek üçin emeli aň modelini işläp düzdi. Döredijileriň aýtmagyna görä, neýroulgam häli-häzire çenli şeýle görnüşli iň uly ulgam boldy. Gözlegiň...

24.01.2022 11:42
24667

Milliarder Jeff Bezos ölüme garşy dermanyň döredilmegine 3 milliard dollar maýa goýdy

Amerikaly milliarder we Amazon kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos “ölüme garşy” dermany döretjek Alto Labs startapyna üç milliard dollar maýa goýdy. Bu barada “The Conservation” habar berýär diýip, lenta...

03.11.2021 12:54
5341

Amazon 2022-nji ýylda Kuiper internet hemralarynyň ilkinji iki prototipini uçurar

Amazon-yň golçur kärhanasy Kuiper Systems 2022-nji ýylda iki prototipli internet emeli hemrasyny uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada Amazonyň ABŞ-nyň Federal aragatnaşyk komissiýasyna (FCC) beren ýüz tutmasyna salgylanyp...