TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

  • 10.05.2024 14:05
  • 6930
TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

TikTok-yň ýolbaşçylygy we sosial ulgamyň eýesi ByteDance amerikan kazyýetine hytaý kompaniýasyny platformany satmaga ýa-da ony Birleşen Ştatlaryň çäklerinde gadagan etmäge borçlandyrýan kanuny ýatyrmak haýyşy bilen şikaýat arzasyny berdiler.

Degişli resminama Kolumbiýa paýtagt okrugynyň şikaýat kazyýetiniň bazasynda ýerleşdirildi.
Şikaýat arzasynda söz azatlygyny goraýan ABŞ-nyň Konstitusiýasyna ilkinji düzedişleriň amerikan häkimiýetleri tarapyndan bozulýandygy barada aýdylýar. Resminamada bellenilişi ýaly, kanun “2025-nji ýylyň 19-njy ýanwaryna çenli TikTok-yň gadagan edilmegine getirip, platformany aragatnaşyk saklamak üçin ulanýan 170 mln amerikalynyň agzyny ýumdurar”.
TikTok-yň arzasynda täjirçilik, tehniki we hukuk päsgelçilikleri, şeýle-de Pekin tarapyndan närazylyklar görkezilýär. Sosial ulgamyň satuwy, aýratynam, 270 günde, “mümkin däl” diýip, kanunyň ýurduň Konstitusiýasyna laýyk gelýändigini gözden geçirmäge çagyran şikaýatçylar belleýär.
Amerikaly bilermenler bu iş ABŞ-nyň Ýokary kazyýetine baryp ýeter diýip hasaplaýarlar.


düýn 13:08
15863

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

düýn 07:49
18238

“Ýeke özi öýde” filmindäki Kewiniň öýi satuwa çykaryldy

Çikagonyň eteginde “Ýeke özi öýde” filminiň sýužetine görä Kewin Makkallisteriň maşgalasynyň ýaşan jaýy satuwa çykaryldy. Meýdany 848 inedördül metr bolan iki gatly jaý üçin 5,25 million dollar soraýarlar diýip...

26.05.2024 23:15
6654

TikTok döwlet KHBS-iň mazmunyny bellik eder

TikTok döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň (KHBS) öz platformasyna ýetirýän täsirini çäklendirmek boýunça çäreleri girizýär. Kompaniýanyň metbugat beýanatyna görä, döwlet neşirleriniň, teleýaýlymlarynyň...

19.05.2024 12:10
4265

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...