Osakada "Expo 2025" sergisinde Türkmenistanyň pawilýonynyň dizaýny görkezildi

  • 08.05.2024 15:53
  • 10041
Osakada "Expo 2025" sergisinde Türkmenistanyň pawilýonynyň dizaýny görkezildi

Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçiriljek EKSPO-2025 Bütindünýä sergisiniň guramaçylyk komiteti Türkmenistanyň pawilýonynyň daşky dizaýnyny we “Gowy geljege ylham bermek” atly mowzugyny hödürledi.

Türkmenistanyň pawilýonynyň daşky dizaýnynda milli bezegler, ýagtylyk panelleri we Beýik Ýüpek ýoluna degişli şekiller ulanyp, ol eko-görnüşde gurnaldy.
Bu ýerde myhmanlar Türkmenistanyň medeniýeti, taryhy we durnukly ykdysady ösüşi bilen tanşyp bilerler. Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi ýurduň “Belli” hojalyk jemgyýetine ynanyldy.
Habarda bellenilişi ýaly, bu Türkmenistanyň pawilýonynyň daşky dizaýnynyň gutarnykly görnüşi bolman, eýsem, taslamasynyň üstünde ýene-de işleniler. Türkmenistanyň Milli gününi 2025-nji ýylyň 14-nji aprelinde, ýagny serginiň açylyş gününden bir gün soň geçirmek meýilleşdirilýär.
EKSPO-2025 Bütindünýä sergisi Ýaponiýanyň Osaka şäherinde 2025-nji ýylyň 13-nji apreli — 13-nji oktýabry aralygynda “Biz ýaşaýşymyz üçin geljegiň jemgyýetini döredýäris” şygary bilen geçiriler.


düýn 23:27
4935

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Hindi söýgüsi» sahna oýny goýuldy

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar...

düýn 23:06
4504

“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi. “Türkmenistan: Altyn asyr”...

düýn 16:28
7437

Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet sirki şowhunly şüweleň maksatnamasyny taýýarlady. Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri hem-de «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary...

27.05.2024 12:35
2773

Aşgabatda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

26-njy maýda Aşgabatda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi...