BAE-niň demirgazygynda Şarjada iri gaz käniniň üsti açyldy

  • 08.05.2024 15:30
  • 16845
BAE-niň demirgazygynda Şarjada iri gaz käniniň üsti açyldy

BAE-niň demirgazygynda Şarja emirliginde tebigy gazyň "geljegi uly gorlary" ýüze çykaryldy. Hadiba täze gaz käni Sharjah National Oil Corporation (SNOC) tarapyndan geçirilen gözleg işleriniň netijesinde tapyldy diýip, WAM agentligi habar berýär.

SNOC ýakyn wagtda käniň gaz ätiýaçlyklarynyň bahalandyrmasyny geçirer we ony işläp taýýarlamagyň meýilnamasyny işläp düzer.
Hadiba Şarjada gury ýerde ululygy boýunça bäşinji gaz känidir.
Emirliklerde eýýäm birnäçe iri gaz käni hereket edýär - As-Sajaa, Kahif, Mahani we Muaýed.


17.05.2024 14:05
7652

Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar...

10.05.2024 15:07
5378

Iýunda Arkadag şäherinde TESC-2024 halkara maslahaty geçiriler

5-6-njy iýunda Arkadag şäherinde “Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri” atly Halkara ylmy maslahat (TESC 2024) geçiriler. Häzirki wagtda maslahaty...

25.04.2024 22:32
3101

TEIF 2024: Parižde Türkmenistanyň göçme halkara maýa goýum forumy tamamlandy

Şu gün, 25-nji aprelde Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumynyň (TEIF 2024) ikinji – jemleýji güni öz işini tamamlady. Bu gün iki sany sessiýa...

19.04.2024 21:37
9974

“Türkmengaz” DK suwuklandyrylan gazy kabul edýän, saklaýan we ýükleýän desgalary döwrebaplaşdyrýar

19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer B.Amanow “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan öndürilýän suwuklandyrylan gazy kabul edýän, saklaýan we ýükleýän desgalary döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp...