Leonardo Di Kaprio it bilen möjegiň dostlugy hakda film surata düşürer

  • 06.05.2024 15:03
  • 4207
Leonardo Di Kaprio it bilen möjegiň dostlugy hakda film surata düşürer

Amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio daşky gurşawyň işjeň goragçysy we primatolog Jeýn Gudall bilen bilelikde “Uwwuldy” (“Вой”) atly filmi surata düşürer. Film möjek bilen itiň arasyndaky ajaýyp dostluk hakda gürrüň berer diýip, Deadline ýazýar.

Kinorežissýorlar film "äpet erbet möjek" baradaky göz öňüne getirmäni ýok edip, adamlaryň möjeklere bolan garaýşyny üýtgeder we olaryň tohumynyň  goralmagyna täsirini ýetirer diýip umyt edýärler.
Gudall: "Möjekleriň biziň bilen bile ýaşamagynyň zerurdygyny düşündirip bileris we bu mukaddes jandarlary boluşlary ýaly görkezmegi başararys diýip umyt edýärin" -diýdi.
Baş gahryman Garri atly it bolar, ol eýeleriniň pajygaly ölüminden soň ýeke galýar. Tebigatda ol möjek bilen tanyşýar hem-de olar başky gorkusyny we duşmançylygyny ýeňip, bilelikde ýaşamagy we kynçylyklary ýeňip geçmegi öwrenmeli.
Filmde haýwan bilen bagly wakalardan başga-da adam keşpleri hem görkeziler. Olaryň sýužetdäki orny entek aýan edilmedi.
Filmiň režissýory “Sebäp bolan” (“Порожденный”) we “Wampiriň kölegesi” («Тень вампира») filmleri bilen tanalýan Elias Merij bolar. Filmiň edebi esasyny  “Temple Grandin” filminiň üstünde işlän Kristofer Monger tarapyndan ýazdy.
“Uwwuldy” («Вой») Premethean Pictures we Argo Films kompaniýalary tarapyndan çykarylar. Filmi surata düşürmäge 2026-njy ýylda girişerler.


düýn 11:48
2345

2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär. Filmleriň arasynda baş keşpleri...

26.05.2024 23:21
3671

Timoti Şalameniň heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasyna goşular

Golliwudly ýaş aktýor Timoti Şalameniň mumdan heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasynyň üstüni ýetirer. Heýkel 22-nji maýda hödürlendi. Şalameniň mumdan ýasalan heýkeline 2021-nji ýylyň “Dýuna” filminiň Londondaky...

26.05.2024 23:18
4597

Kann kinofestiwalyndaky auksionda meşhur serialda peýda bolmak üçin keşp satyldy

Kann kinofestiwalynda amfAR Gala haýyr-sahawat auksiony geçirilip, onda “Emili Parižde” serialy üçin bir epizodik keşp satyldy. Söwdanyň ýeňijisi Netflix-de çykýan şouwyň bäşinji möwsüminde peýda bolmak mümkinçiligi...

26.05.2024 20:43
2192

Ridli Skott täze serial bilen “Keseki” franşizasynyň älemine gaýdyp gelýär

“Keseki” (“Чужой”) we “Tygyň ýüzünden ylgap barýan” (“Бегущий по лезвию”) kult filmleriniň döreden Ridli Skott ksenomorf äleminde täze serialy döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada Golliwudyň insaýderi Deniel Rihtman...