Hytaý ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndan toprak almak üçin “Çane-6” stansiýasyny uçurdy

  • 04.05.2024 14:16
  • 5517
Hytaý ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndan toprak almak üçin “Çane-6” stansiýasyny uçurdy

Hytaý taryhda ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndan toprak nusgalaryny ýygnamak üçin “Çane-6” awtomatik kosmos stansiýasyny üstünlikli uçurdy. Uçuş Hytaýyň Merkezi telewideniýesi tarapyndan ýaýlyma berildi diýip, TASS habar berýär.

Stansiýa Haýnan adasyndaky Wençan kosmodromyndan “Çançžen-5 Y8” raketa göterijisiniň kömegi bilen uçuryldy. “Çane-6” orbital, gonuş, uçuş we yzyna gaýtaryş modullaryndan ybarat. Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde gonuş modulynyň bortunda Fransiýadan, Italiýadan we Ýewropanyň kosmos agentliginden ylmy gurallar, orbital modulyň bortunda bolsa Pakistandan kiçiräk hemra bar.
Aýyň arka tarapynda gonuş ýeri hökmünde Günorta polýus – Eýtken basseýninde ýerleşen Apollon krateri saýlandy.
“Çane-6” Aýa asuda gonar. Enjam burawlaýjy gurluşlaryň we robotlaşdyrylan kowşuň kömegi bilen Aý topragyndan nusgalary ýygnar. Nusgalar konteýnere ýerleşdirilenden soň, uçuş moduly Aýy terk edip, Aý orbitasyndaky orbital enjam bilen biriger. Soňra yzyna gaýtaryş moduly nusgalary Ýere getirer we Hytaýyň demirgazygynda, Içerki Mongoliýa awtonom sebitinde gonar. Missiýanyň 53 gün dowam etmegine garaşylýar.
Ýatlap geçsek, 2020-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Haýnan adasyndaky Wençan kosmodromyndan “Çançžen-5” raketa göterijisi uçuryldy. Ol Aýa “Çane-5” enjamyny iberdi. Bu stansiýa HHR-iň hünärmenleri tarapyndan hem ylmy maksatlar, hem ylmy-gözleg bazasynyň gurluşygyna taýýarlyk boýunça taslama üçin öwrener ýaly 2 kg töweregi Aý topragyny ýygnap, uçuşdan, takmynan, 23 gün soň Ýere gaýdyp geldi.

 


şu gün 12:06
2167

Hytaý kompaniýasy dünýäde “gaýnadyp boljak” ilkinji smartfon çykardy

Hytaýyň AGM kompaniýasy dünýäde iň berk smartfonlaryň biri hökmünde AGM X6 smartfonyny hödürledi, diýip Hi-Tech ýazýar. Täze önümiň esasy aýratynlygy, dürli täsirlere aşa çydamlylygydyr. Smartfon IP69 standarty...

düýn 12:08
1588

Boeing we NASA Halkara kosmos stansiýasyna ilkinji kosmos taksisini ibermäge taýýarlanýar

Astronawtlary Halkara kosmos stansiýasyna äkitmek üçin niýetlenen Boeing Starliner kosmos gämisi 1-nji iýunda ilkinji ekipažly uçuşyna taýýarlanýar. Bu barada Bloomberg habar berýär. Öň ýüze çykarylan kiçiräk geliý...

27.05.2024 16:41
6183

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet...

26.05.2024 23:06
12264

Ýerden 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze planeta tapyldy

Astronomlar Ýerden bary-ýogy 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän, ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze Gliese 12 b planetasyny tapdylar. Bu barada Beýik Britaniýanyň Korollyk astronomiýa jemgyýetiniň gözleg maglumatlaryna...