Luwr syýahatçylaryň akymyna garaşyp, Mona Lizanyň köpçülige elýeterliligini gowulandyrmagyň ýollaryny gözleýär

  • 02.05.2024 21:36
  • 8375
Luwr syýahatçylaryň akymyna garaşyp, Mona Lizanyň köpçülige elýeterliligini gowulandyrmagyň ýollaryny gözleýär

Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Luwr syýahatçylaryň gelmegine taýýarlanýar. Dünýäde iň köp barlyp görülýän muzeýe gelýänleriň sanynyň ep-esli artmagyna garaşylýar diýip, France Inter radiostansiýasyna salgylanýan RBK habar berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Luwruň ýolbaşçylary Leonardo da Winçiniň “Mona Liza” kartinasyny aýratyn jaýa geçirmek mümkinçiligine seredýärler.

"Myhmanlary kabul etmegiň şertleri ýokary derejede bolmasa, hemişe utanýaň we bu Mona Liza degişlidir". Häzirki wagtda amatly çözgüt gözlemek meniň pikirimçe zerurlyk bolup durýar "- diýip, muzeýiň prezidenti we baş müdiri Lorans de Kar belledi.

Le Figaro gazetiniň berýän habaryna görä, “Jokonda” “ýerasty” jaýda, ýagny Luwruň ýerzemininde aýratyn otagda ýerleşdirilip biler.
Häzir ol Luwruň iň uly, 711-nji otagynda (Kanun çykaryjy mejlisler zaly) sergilenýär. Kartina goragly aýna şkafynda goýlan.
2023-nji ýylda Luwr dünýäniň dürli künjeklerinden gelen, takmynan, 9 million myhmany garşy alypdy. Lorans de Karyň sözlerine görä, takmynan, olaryň 20 müň adamdan ybarat bolan 80%-i her gün Mona Lizanyň syrly ýylgyrşyna iň bolmanda sähel salym göz aýlamak üçin adamlaryň uly nobatynda durýarlar.


düýn 15:12
11931

1-nji iýundan Aşgabat - Awaza - Aşgabat aralygynda awtobuslar gatnap başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň saýtynda habar...

26.05.2024 22:59
8100

Iň gowy baha-hil gatnaşygy boýunça Ýewropa şäherleriniň reýtingi düzüldi

Britaniýanyň Post Office kompaniýasyndan ýyllyk “Şäher çykdajylarynyň barometrine” (City Costs Barometer) görä, Wilnýus şäheri syýahatçylar üçin elýeterliligi boýunça ýene-de öňdebaryjy boldy. Latwiýanyň paýtagtyna...

26.05.2024 18:59
6934

Wenesiýa 11 günüň içinde şähere bir günlük gelýän syýahatçylardan bir million ýewro golaý gazandy

Wenesiýa täze syýahatçylyk salgydynyň hereket eden ilkinji 11 gününde tas bir million ýewro gazandy. 5 ýewro möçberdäki salgyt şäheriň bir günlük myhmanlaryndan alynýar, bu Weneto sebitiniň ýaşaýjylaryna, talyplara...

24.05.2024 21:09
17357

Saud Arabystanynda sebitde iň iri akwapark gurulýar

Saud Arabystanynda nobatdaky adaty bolmadyk taslamanyň durmuşa geçirilişi görkezildi. Er-Riýaddan uzak bolmadyk ýerde "Akwarabiýa" akwaparkynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar diýip, New Atlas portaly...