Xiaomi satuw başlanyndan soň bir aýyň içinde 10 müň sany SU7 çykardy

  • 30.04.2024 21:49
  • 7842
Xiaomi satuw başlanyndan soň bir aýyň içinde 10 müň sany SU7 çykardy

Satuw başlanyndan bary-ýogy 32 gün soň, Xiaomi SU7-niň 10 000-nji köpçülikleýin elektrik awtoulagy gurnama konweýerinden çykdy. Bu barada Xiaomi-niň esaslandyryjysy, başlygy we baş direktory Leý Szýun mälim etdi diýip, IXBT ýazýar.

Xiaomi Motors-yň Pekin awtoulag sergisinde ýaýradan maglumatlaryna görä, bronlanan SU7 awtoulaglarynyň sany 75 müň awtoulagdan geçdi, ilkinji 28 günde 5781 awtoulag müşderilere gowşuryldy.
Xiaomi-niň baş direktory Leý Szýun Apple-iň ulanyjylarynyň elektrik awtoulagyna aýratyn gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdy: sargytlaryň 51,9 göterimini iPhone-nyň eýeleri etdi. Alyjylaryň 28% -i - aýallar, 29% -i bolsa Mersedes-Benz-iň, BMW-niň ýa-da Audiniň öňki eýeleridir.
Xiaomi SU7 Pekin awtoulag sergisinde hakyky şowhun döretdi. Täze önümi görmek we synagdan geçirip görmek üçin kiçeňräk  Xiaomi stendinde ullakan nobat döredi.
Xiaomi SU7 Hytaýda 30 müň dollara satylýar. Elektrikli awtoulag ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, ýöreýiş ätiýaçlygy 700 km-den 830 km (batareýa baglylykda) aralygnda bolup, 2,78 sekuntda sagatda 0-dan 100 km-e çenli tizligini artdyrmaga ukyplydyr.


düýn 17:36
12844

Türkiýäniň ilkinji Togg T10X awtomobili Ýewropa çykýar

Türkiýäniň Togg awtomobili Ýewropa bazaryna çykar we ilki Germaniýadan başlap, bu ýerde 2025-nji ýylda satylyp başlanar. Bu barada Türkiýäniň senagat we tehnologiýalar ministri Fatih Kajyr aýtdy diýip, ixbt.com habar...

16.05.2024 14:25
8381

Ford satuwynyň ýokarlanmagyna garamazdan her elektrik ulagynda 100 müň dollar ýitirýär

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde elektrik ulaglaryň satuwynyň 86% ýokarlanmagyna garamazdan, elektrik ulaglary bilen meşgullanýan Ford Model e bölümçesi Ford Motor kompaniýasyna uly ýitgiler getirmegini dowam...

14.05.2024 15:39
10063

Ferrari elektromobil üçin ses generatoryny patentledi. Ol içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasar

Ferrari kompaniýasy mart aýynda geljekki elektromobillerinde içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasajak gurluşlar bilen bagly iki patent üçin ABŞ-nyň Patent edarasyna ýüz tutdy. Bu barada Motor Authority...

11.05.2024 15:57
5947

Toyota BYD-nyň gibrid platformasyna geçer: bir doly bakda 2000 km

Ýaponiýanyň Toyota awtoulag ägirdi Hytaýyň BYD kompaniýasynyň peýdasyna öz gibrid ulgamyndan el çeker diýip IXBT habar berýär. Hytaýyň metbugat çeşmeleri Toyota-nyň ýakyn iki-üç ýylda çykjak birnäçe täze modelini...