Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent maýa goýum forumyna gatnaşar

  • 30.04.2024 13:12
  • 4431
Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent maýa goýum forumyna gatnaşar

Türkmenistanyň wekiliýeti 2-3-nji maýda geçiriljek III Daşkent halkara maýa goýum forumyna gatnaşar diýip, ORIENT habar berýär.

Foruma dünýäniň 84 döwletinden 2500 töweregi wekiliň, şol sanda Hökümet, iri kompaniýalaryň, BMG-niň, ÝTÖB-niň, OPEK-iň we ŞHG-niň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Forumyň çäklerinde 40-dan gowrak çäre meýilleşdirilýär. Şolaryň hatarynda Hökümetara toparlaryň mejlisleriniň we Özbegistanda birnäçe taslamalaryň işe girizmek dabalary meýilleşdirilýär.


şu gün 11:36
782

Türkmenistanyň DIM-de Latwiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Latwiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) Reýnis Trokşanyň arasynda duşuşyk...

şu gün 11:33
809

Türkmenistanyň DIM-inde GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, S.Lebedew 24-nji maýda Aşgabat şäherinde geçiriljek...

düýn 11:50
11402

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

20-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň arasynda telefon...

düýn 11:23
6863

Serdar Berdimuhamedow galla oragynda ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegi tabşyrdy

20-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...