Türk we iňlis dizaýnerleri Samsung üçin kameraly gepleýän gysdyrgyç ýasady

  • 28.04.2024 10:55
  • 13228
Türk we iňlis dizaýnerleri Samsung üçin kameraly gepleýän gysdyrgyç ýasady

Türkiýeli we beýik britaniýaly dizaýnerler InSight düşünjesini – şowa körlere giňişlikde ugruny kesgitlemäge kömek etjek ýanyňda göterilýän akylly enjamy hödürlediler. “Mail.ru” -nyň habaryna görä, Samsung üçin ýörite işlenip düzülen bu enjam ulanyjynyň eşigine dakylýan kiçijik plastik gysdyrgyç görnüşindedir.

Gurlan kamera daş-töweregi surata alýar we AI ulanyp, obýektleri kesgitleýär. Soňra InSight gören zatlarynyň hemmesini sesli aýdýar. Mysal üçin, ulanyjy ýolyşyksyz pyýada geçelgesinde duran bolsa, gajet oňa awtoulagyň ýok wagtyny aýdyp, ýoldan geçibermelidigini habar berer. Gitmeli ugruňy sesli aýtsaň, InSight nawigator bolup hyzmat eder.
Onuň sesi gurlan dinamikler ýa-da Bluetooth boýunça gulaklyklar arkaly çykýar.

InSight-yň dizaýny Samsung-yň önümleri bilen juda sazlaşýar. Taslamanyň awtorlary gaýtadan işlenen materiallardan InSight ýasamak mümkinçiligine baha bermek üçin Samsung-yň önümleriniň ähli aýratynlyklaryny öwrenendiklerini aýtdy. Şeýlelikde, gajeti kompaniýanyň köne gulaklyklaryny gaýtadan işlemek arkaly alnan plastmassadan ýasap bolýar.
Taslamanyň geljekki ykbaly belli däl. Megerem, topar öz pikirini göni Samsung-a iberer, emma Günorta Koreýanyň ägirtleriniň şeýle önümi çykarmak kararyna geljegi gümana. Häzir korporasiýa başga bir gajetiň, ýagny Galaxy Ring akylly ýüzüginiň üstünde işleýär.


düýn 17:57
3620

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...

düýn 13:26
4246

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

düýn 07:31
8697

Britaniýada patyşa Karl III-niň ilkinji resmi portreti görkezildi

Londonda resmi dabaranyň dowamynda patyşa Karl III-niň ilkinji portreti görkezildi. Beýikligi 256 santimetr bolan suratyň awtory suratkeş Jonatan Ýeo boldy diýip, Buro247 habar berýär. Portretde patyşa Uels gwardiýasynyň...