ABŞ-dan bir kompaniýa kosmos syýahaty üçin ýangyçsyz işleýän hereketlendirijini oýlap tapdy

  • 28.04.2024 10:44
  • 8467
ABŞ-dan bir kompaniýa kosmos syýahaty üçin ýangyçsyz işleýän hereketlendirijini oýlap tapdy

Amerikanyň Exodus Propulsion Technologies başlangyjy reaktiwsiz kosmos hereketlendirijisiniň işlenip taýýarlanandygyny yglan etdi diýip, “Haýtek» ýazýar.

Başlangyjy esaslandyryjy we NASA-nyň öňki inženeri Çarlz Býuler The Debrief bilen bolan söhbetdeşliginde öz toparynyň ýangyç ulanman, dartyş güýjüni ýeňip geçmek üçin ýeterlik güýç döredip biljek enjamy döredip bilendigini aýtdy.
Täze hereketlendiriji elektrostatik basyşyň assimetriýa ýörelgesine esaslanýar. Kompaniýanyň inženerleri zarýady saklap we zerur güýç öndürip biljek ýörite materiallary taýýarladylar.
Býuler olaryň döreden hereketlendirijisiniň massa zyňyndysyz, Ýeriň dartyş güýjüne deň güýji görkezýändigini öňe sürýär. Onuň pikirine görä, bu açyş kosmos syýahatynda has uzak aralyga we arzan missiýalara mümkinçilik berýän täze döwri alamatlandyrýar.
Býuleriň we onuň toparynyň bu taslamanyň üstünde ýigrimi ýyldan gowrak wagt işländigi bellenilýär.
Beýleki başlangyçlar öňem şuňa meňzeş üstünlikleri yglan edipdiler, ýöne olaryň ösüşi ylmy jemgyýetçiligiň synagyndan geçip bilmändi, şonuň üçin bu täzeligiň hem seresaplylyk bilen barlanylmagy talap edilýär. Şeýle-de bolsa, Býuleriň tejribesi we gazanan üstünlikleri: NASA-nyň Halkara kosmos stansiýasy we “Habbl” teleskopy ýaly programmalarynda işländigi taslama ynam döredýär.


12.05.2024 22:00
14021

Relssiz: NASA Aý “demir ýolunyň” nähili boljakdygyny aýtdy

NASA Aýyň üstünde ýük daşamak üçin täze ulag ulgamyny işläp düzendigini habar berdi. Taslama Robotic Lunar Surface Operations 2 (RLSO2) maksatnamasynyň çäginde durmuşa geçiriler diýip,  HotHardware salgylanýan...

11.05.2024 11:54
9387

Amerikaly alymlar rak keseliniň metastazlaryny ýok edýän nanobölejikleri döretdiler

Amerikaly biohimikler gan aýlanyş ulgamy bilen beýniniň arasyndaky böwede girip, nerw ulgamynyň içinde we daşynda göwsüň rak keseliniň metastazlaryny ýok edip bilýän nanobölejikleri döretdiler. Bu barada Maýami...

10.05.2024 16:00
6492

SpaceX açyk kosmosa çykmak üçin niýetlenen öwrülişikli skafandryny hödürledi

SpaceX täze EVA kosmos skafandryny hödürledi. Noldan başlap täzeden işlenen skafandr özünden öňkülere garanda ykjamlygy, göwrümi we gowulandyrylan aýratynlyklary bilen tapawutlanýar diýip,  Spacenews.com ýazýar...

10.05.2024 13:18
4909

ÝUNESKO Aýa 275 dilli kapsula iberer. Ol adamzat barada käbir maglumatlaryň saklanyp galmagyna kömek eder

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) Aýda planetamyzyň medeni gymmatlygy baradaky bilimler bilen bir hatarda Ýer ýüzündäki dilleriň 275-isi barada maglumatlary saklap galmagy maksat...