Alymlar ýabany haýwanlary awtoulaglardan halas etmek üçin emeli aň ulgamyny döretdiler

  • 26.04.2024 12:01
  • 10207
Alymlar ýabany haýwanlary awtoulaglardan halas etmek üçin emeli aň ulgamyny döretdiler

San-Paulu uniwersitetiniň kompýuter tehnologiýalary boýunça braziliýaly alymlary ýolda ýabany haýwanlary ýüze çykarmak we olar bilen baglanyşykly ulag heläkçilikleriniň sanyny azaltmak üçin emeli aň guralyny döretdiler. Gözleg «Scientific Reposts» (SciRep) ylmy žurnalynda çap edildi.

Braziliýa dünýäde iň baý biologiki dürlülige eýedir, ýöne bu artykmaçlygyň zyýanly tarapy hem bar – ýurtda her sekuntda 16 töweregi ýabany haýwan ulaglaryň pidasy bolýar we awtoulaglar bilen urlan oňurgaly haýwanlaryň sany her ýyl 475 milliona golaýlaýar.
Gözlegçiler awtoulaglar tarapyndan yzygiderli urulýan haýwanlaryň bäş görnüşiniň müňlerçe suraty bolan maglumatlar binýadyny döretdiler: pumalar, äpet garynja iýýän haýwanlar, tapirler, möjekler we ýabany pişigiň bir görnüşi bolan ýaguarundiler.
Hünärmenler emeli aňa hödürlenen haýwanlary hakyky wagtda tanamagy öwretdiler. Soňra onuň netijeliligini subut etmek üçin ulgamy synagdan geçirdiler.
Topar döreden neýroulgamyny Braziliýanyň ýol gözegçilik ulgamlaryna ornaşdyrmak üçin tehnologiýa kompaniýalarynyň goldawyny almagy umyt edýär. Bu edilip bilinse, emeli aň nawigasiýa programmasyna habarnamalar iberip, sürüjilere ýolda ýabany haýwanyň peýda bolandygy barada duýduryş berip biler.
Bu gural adamlary puma we beýleki iri ýyrtyjy haýwanlara duşmakdan gorap biler.


17.05.2024 07:26
2362

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

08.05.2024 11:44
6138

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 smartfonlarynyň awtonomlygyny ýokarlandyrar

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 Ultra smartfonynyň awtonom iş wagtyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bar bolan maglumatlara görä, Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAs sygymly akkumulýatory saklap galar. Ýöne...

28.04.2024 14:36
5199

Emeli aň: OpenAI Moderna-ä täze sanjymlary döretmäge kömek eder

Amerikanyň Moderna biotehnologiýa kompaniýasy ChatGPT çat-botuny dörediji OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. Hyzmatdaşlygyň maksady sanjymlary işläp taýýarlamaklygy we onuň paýlanyşyny optimallaşdyrmak...

27.04.2024 22:36
4185

Finlýandiýada emeli aň kofeniň täze reseptini döretdi: AI-conic köpleriň göwnünden turdy

Emeli aň Finlýandiýadaky üçünji iň iri kofe öndüriji bolan «Kaffa Roastery» üçin täze kofe garyndysyny döretdi. Neýroulgamyň döreden garyndysyna AI-conic diýlip at goýuldy. Garyndy ChatGPT-ä we Copilot-a meňzeş...