Toyota kynçylyklara garamazdan, 2023-nji maliýe ýylynda 9,97 mln ulag öndürip, rekord goýdy

  • 26.04.2024 07:24
  • 6293
Toyota kynçylyklara garamazdan, 2023-nji maliýe ýylynda 9,97 mln ulag öndürip, rekord goýdy

Ýaponiýada iň uly awtoöndüriji kompaniýa bolan Toyota Motor 2023-nji maliýe ýylynda (2023-nji ýylyň aprel aýy – 2024-nji ýylyň mart aýy) dünýädäki zawodlarynda 9,97 milliondan gowrak awtoulag çykardy, bu hem kompaniýanyň taryhynda rekord boldy. Bu barada kompaniýanyň resmi hasabatyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Maglumatlara görä, önümçilik göwrümi geçen ýylyň görkezijileri bilen deňeşdirilende 9,2% ýokarlandy. Şeýle-de bolsa, korporasiýa meýilleşdirilen 10,1 mln awtomobil maksadyna ýetip bilmedi. Bu, aýratynam, maglumatlaryň galplaşdyrylmagy we üpjün edijileriň zawodlaryndaky, şeýle-de Toyota Motor toparyna girýän firmalaryň birindäki dawalar sebäpli ýüze çykan meseleler bilen baglanyşykly boldy.
Kompaniýa 2023-nji maliýe ýylynda dünýäde 10,3 milliondan gowrak awtomobil satdy, bu hem korporasiýanyň taryhynda rekord boldy. Önüm satuwynyň möçberi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7,3% ýokarlandy. Bu ABŞ-da, ÝB ýurtlarynda we Ýaponiýanyň özünde islegiň durnukly bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Şol bir wagtyň özünde, satuw möçberi iň uly awtomobil bazarlarynyň biri bolan Hytaýda azaldy.
Hasabatda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda dünýäde gibrid benzin-elektrik awtoulaglaryna uly isleg bildirilýär.


düýn 07:35
13121

Täze Toyota Land Cruiser 250 resmi taýdan Gazagystanda satylyp başlandy

Täze nesil Toyota Land Cruiser Prado diýlip hem tanalýan, Toyota Land Cruiser 250 awtoulaglary resmi taýdan Gazagystanda satuwa çykaryldy. Ýaponiýada şeýle awtoulagyň iň ýokary bahasy 7,850 000 ýena (takmynan 50...

21.05.2024 13:25
11775

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip...

20.05.2024 15:03
15435

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...

20.05.2024 07:44
16477

Toyota Camry 2024 Honda Accord Hybrid we 3,5-lyk Camry bilen dreg-ýaryşda bäsleşdi

Throttle House YouTube ýaýlymynda gibrid kuwwatly täze Toyota Camry 2024-iň Honda Accord Hybrid we öňki nesil Camry TRD V6-nyň bäsleşýän dreg-ýaryşynyň wideosyny çap etdi diýip, IXBT ýazýar. Ilkinji ýaryşda gibrid...