Serdar Berdimuhamedow «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmek boýunça tabşyryklary berdi

  • 25.04.2024 23:36
  • 15606
Serdar Berdimuhamedow «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmek boýunça tabşyryklary berdi

Wise-premýer N.Amannepesow 2023-2024-nji ýylyň okuw ýylynyň tamamlanmagy, “Soňky jaň” dabaralarynyň, şeýle hem Aşgabat şäheriniň gününiň baýram edilmegi mynasybetli guraljak çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

25-nji maýda säher bilen Garaşsyzlyk binasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky  Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebindäki hem-de Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky  27-nji otra mekdebindäki   Berdimuhamet Annaýewiň heýkeline gül goýmak dabaralary geçiriler.
Şeýle hem ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň Baş baýdaklaryna gül goýmak dabaralaryny guramak göz öňünde tutulýar.
Soňra ýurdumyzyň ähli orta mekdeplerinde 2023-2024-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli  “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” şygary bilen “Soňky jaň” dabaralary geçiriler.
Göreldeli uçurymlara hem-de kärine ussat bilim işgärlerine hormatly Prezidentimiziň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşurylar.
Şol gün ýurdumyzyň bagtyýar uçurymlarynyň Aşgabat we Arkadag şäherleriniň, şeýle hem welaýatlaryň gözel ýerlerine, medeni-dynç alyş merkezlerine, muzeýlerine, seýilgählerine gezelençleriniň guralmagy meýilleşdirilýär.
25-nji maýda agşam ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konsertiniň geçirilmegi göz öňünde tutulýar, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hem baýramçylyk çäreleri geçiriler.
Prezident Serdar Berdimuhamedow çäreler boýunça degişli guramaçylyk işlerini geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.


şu gün 13:15
189

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

şu gün 07:42
3520

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6837

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
7792

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...