Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetme giriziler

  • 25.04.2024 22:16
  • 10638
Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetme giriziler

Wise-premýer H.Geldimyradow «Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetme girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy boýunça Mejlis bilen degişli işleri geçirer. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 25-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde degişli tabşyryk berdi.

Mejlisiň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça dürli pudaklara sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyny çaltlandyrmak, degişli kadalaşdyryjy-hukuk esaslaryny berkitmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 
Hasabatyň çäklerinde Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň  ýanyndaky Pensiýa gaznasynyň işini kämilleşdirmek, raýatlara hödürlenilýän ugurdaş sanly hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen geçirilýän işler barada aýdyldy.  
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp,  ýurdumyzyň Pensiýa gaznasynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegi dowam etmegiň, bu işde sanly hyzmatlaryň gerimini giňeltmäge, onuň mümkinçiliginden doly peýdalanmaga möhüm ähmiýet bermegiň wajypdygyny belledi.


düýn 23:33
1786

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
2484

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

düýn 13:50
4800

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...

düýn 13:44
5220

Raşid Meredow Astanada Gazagystanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

27-nji maýda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid...