Wenesiýa syýahatçylar bilen göreşýär. Şäher häkimligi jahankeşdeler üçin töleg girizdi

  • 25.04.2024 20:39
  • 7295
Wenesiýa syýahatçylar bilen göreşýär. Şäher häkimligi jahankeşdeler üçin töleg girizdi

25-nji aprelden Wenesiýa şähere diňe bir günlük gelýän syýahatçylar üçin 5 ýewro möçberinde töleg girizýär. Bu barada France24 teleýaýlymy habar berýär.

Täze düzgün 14 ýaşdan uly adamlara degişli bolar. Ilkibaşda tölegi 2024-nji ýylyň syýahatçylaryň has köp bolup, şähere agram salýan 29 gününde almak meýilleşdirilýär. Şeýle-de, syýahatçylardan maý aýyndan iýul aýy aralygynda dynç alyş we baýramçylyk günleri şäherde bolmak üçin tölegiň talap edilmegine garaşylýar.
Tölegi 8:30-dan 16:00-a çenli şähere gireniňde tölemeli. Goýberiş üçin petek QR kod görnüşinde elýeterli bolar, onsuz giriş üçin 50-300 ýewro möçberinde jerime salnar.
Wenesiýanyň häkimi Luiji Brunýaro taslamanyň heniz synag häsiýetlidigini belledi. Bu düzgün şähere düşýän “agramy” ýeňilleşdirer we syýahatçylary az adamly günlerde gelmäge höweslendirer diýlip garaşylýar.

“Biziň maksadymyz – Wenesiýany ýaşaýyş üçin has ýaramly etmek” diýip, şäher häkimi düşündirýär.

Ýatlap geçsek, 2023-nji ýylyň iýul aýynda ÝUNESKO-nyň hünärmenleri Wenesiýany howp astyndaky şäher hökmünde Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmegi teklip etdiler. Munuň sebäbi hut köpçülikleýin syýahatçylyk, şeýle-de howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly suwuň derejesiniň ýokarlanmagy boldy.


düýn 15:12
14199

1-nji iýundan Aşgabat - Awaza - Aşgabat aralygynda awtobuslar gatnap başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň saýtynda habar...

26.05.2024 22:59
8229

Iň gowy baha-hil gatnaşygy boýunça Ýewropa şäherleriniň reýtingi düzüldi

Britaniýanyň Post Office kompaniýasyndan ýyllyk “Şäher çykdajylarynyň barometrine” (City Costs Barometer) görä, Wilnýus şäheri syýahatçylar üçin elýeterliligi boýunça ýene-de öňdebaryjy boldy. Latwiýanyň paýtagtyna...

26.05.2024 18:59
7011

Wenesiýa 11 günüň içinde şähere bir günlük gelýän syýahatçylardan bir million ýewro golaý gazandy

Wenesiýa täze syýahatçylyk salgydynyň hereket eden ilkinji 11 gününde tas bir million ýewro gazandy. 5 ýewro möçberdäki salgyt şäheriň bir günlük myhmanlaryndan alynýar, bu Weneto sebitiniň ýaşaýjylaryna, talyplara...

24.05.2024 21:09
17439

Saud Arabystanynda sebitde iň iri akwapark gurulýar

Saud Arabystanynda nobatdaky adaty bolmadyk taslamanyň durmuşa geçirilişi görkezildi. Er-Riýaddan uzak bolmadyk ýerde "Akwarabiýa" akwaparkynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar diýip, New Atlas portaly...